Home A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V W Q X Y Z Ž #

Partneri:
Martin Šefčík

ŕ la carte

podľa jedálneho lístka

a contrario

v protiklade

ablefária

chýbanie rias, mihalníc

adenokarcinóm

karcinóm žľazy

adresár

zoznam mien a adries osôb, podnikov, organizácií a pod.; zoznam adries v počítačovom programe, ktoré boli použité na odkazy

adulár

priehľadná odroda ortoklasu

adware

akákoľvek programová aplikácia, v ktorej sa počas používania programu zobrazujú reklamy

afterparty

večierok konaný na záver nejakej akcie či udalosti

agar, agar-agar

rôsolovitá látka z morských rias, polysacharid

agrarizácia

aplikovanie agrárnych zásad v ekonomickej politike

agrárnik

člen agrárnej strany v predmníchovskej republike

agrárny

poľnohospodársky, roľnícky

akarinóza

kožná choroba spôsobená roztočmi, napr. svrab; kučeravosť viniča; ochorenie včiel spôsobené roztočmi

akarológ

odborník v akarológii, znalec života roztočov

akarológia

náuka o roztočoch, súčasť biológie

akcionár

majiteľ akcie, podielnik akciovej spoločnosti

akvamarín

modrozelený až modrý drahokam, odroda berylu; modrozelená farba

akvapark

luxusné relaxačné zariadenie pozostávajúce z niekoľkých bazénov, kĺzačiek, reštaurácií, bufetov, solárií a podobných zariadení

akvarel

maľba vodovými farbami, obraz namaľovaný takýmito farbami

akvarelista

maliar akvarelov

akvaristika

chov a pestovanie vodných živočíchov a rastlín v akváriach

akvárium

umelá vodná nádrž alebo nádoba na chov vodných živočíchov

akvaterárium

terárium s vodnou nádržou, pre chov obojživelníkov a niektorých plazov

al pari

zhoda medzi kurzovou a menovitou hodnotou cenného papiera

alarm

poplach; prístroj na vyvolanie poplachu v budovách, automobiloch a pod.

alarmovať

vyvolávať poplach, alarmom volať bezpečnostné služby

alárny

krídlový, týkajúci sa krídla

alcazar

pôvodne maurský opevnený palác, neskôr názov španielskeho panovníckeho sídla

alimentárny

súvisiaci s príjmom potravy, pokrmový)

alla marcia

v hudbe: pochodovo

allargando

v hudbe: voľnejšie, rozvláčnejšie

almara

väčšia skriňa na uloženie liturgických predmetov; starší názov šatníka alebo skrine

almukantarát

v astronómii myslená kružnica rovnobežná s obzorníkom

alpinkár

pestovateľ alpínok, skalničkár

alternarióza

choroba rastlín prejavujúca sa hnilobou plodov a škvrnami na listoch

alveolára

ďasnová spoluhláska (d, n, r)

amara

horké lieky na povzbudenie chute do jedla

amarantit

vodnatý síran železa, nerast červenej farby

amarelka

druh čerešne s plodmi kyslastej chuti

amarilitit

vodnatý síran železa a sodíka

amarylka

subtropická rastlina s ľaliovitými kvetmi, u nás známa ako izbový kvet

ana partes aequales

rovným dielom (používa sa na receptoch)

anarchia

bezvládie, chaos, spoločenský rozklad, zmätok; porušenie spoločenského poriadku

anarchista

stúpenec anarchizmu

anarchistický

týkajúci sa anarchizmu; neuznávajúci disciplínu, zákonnosť a poriadok

anarchizmus

hnutie požadujúce odstránenie štátnej a spoločenskej organizácie, odmietajúce právny poriadok, disciplínu

anartria

chorobná porucha výslovnosti

ančar

šípový jed získavaný z tropického stromu upas

angelika lekárska

aromatická liečivá rastlina s malými bielymi kvetmi a veľkými listami

angloarab

angloarabský kôň

angulárny

týkajúci sa uhla

anketár

kto robí anketu, kladie otázky

antarktický

vzťahujúci sa na južný pól a oblasti okolo neho alebo pochádzajúci z oblasti Antarktídy

antibarión

elementárna častica alebo mikroobjekt, ktorý je antičasticou vo vzťahu k bariónu

antidiaroikum

prostriedok proti hnačke

antifonár

zborník antifón

antikvariát

predajňa použitých kníh a hudobnín, starých grafík a pod.

antikvárium

zbierka starožitností

antikvárny

použitý, starý, starožitný

antimilitarizmus

hnutie proti militarizmu

antiparazitikum

liek proti cudzopasníkom, parazitom

antiquark, antikvark

antičastica prislúchajúca ku kvarku

aparát

prístroj, zariadenie; sústava prístrojov alebo pomôcok; orgány, inštitúcie alebo organizácie; orgány verejnej správy

aparatúra

zložitý prístroj, sústava prístrojov; sústava orgánov so zvláštnou funkciou

apartheid

systém rasovej diskriminácie proti farebnému obyvateľstvu, napr. v Juhoafrickej republike; oddeľovanie; segregácia

aparthotel

hotelový dom, penzión

apartmán

väčší súkromný alebo hotelový byt s príslušenstvom

apartný

vybraný, vkusný, zvláštny, nápadne oblečený

apokarpium

súplodie zložené zo samostatných plodov

appartement

apartmán

appearancia

vonkajší vzhľad, výraz, image

ár

jednotka plošnej miery = 100 štvorcových metrov, značka a

arab

ušľachtilý arabský kôň

arabeska

druh ornamentu zo štylizovaných kvetov a listov; druh krátkej poviedky; nenáročná menšia hudobná skladba

arabista

odborník v arabistike

arabistika

náuka o jazykoch, histórii a kultúre arabských národov

arabizmus

jazykový výraz prevzatý z arabčiny

arabský

týkajúci sa Arabov a/alebo krajín obývaných Arabmi

aragonit

nerast vznikajúci v dutinách hornín alebo usadzovaním z roztokov; uhličitan vápenatý

arachné

metóda výroby netkanej textílie z rôznych materiálov

arachnoentomológia

náuka o hmyze a pavúkoch zo zdravotníckeho a veterinárneho hľadiska

arachnoidea

mozgová blana; pavúčnica

arachnológia

veda o pavúkoch

arak

pálenka, liehovina z kvasenej ryže, kokosovej palmy a pod.

aramejčina

odumrelý semitský jazyk, ktorým boli napísané niektoré časti biblie

aranžér

úpravca výkladu alebo výstavy; upravovateľ napr. hudby; usporiadateľ, organizátor podujatí

aranžmán

úprava, usporiadanie niečoho, napr. skladby

aranžovať

usporadúvať, organizovať, upravovať

arašid

búrsky oriešok, pražený plod podzemnice olejnej, burák

arat

mongolský roľník alebo pastier

araukária

druh ihličnatej rastliny južnej pologule, u nás pestovaná v bytoch

arbiter

rozhodca sporu, sudca

arbitráž

rozhodovanie sporu treťou osobou, na ktorej sa obe strany sporu dohodli; zmierovacie konanie, zmierovací súd; špekulácia vychádzajúca z rôznych cien tovaru na rôznych miestach

arboreál

miesto výskytu lesov

arborétum

druh botanickej záhrady, v ktorej sa pestujú stromy a iné dreviny; zbierka drevín

arbovírus

vírus vyvolávajúci infekčné ochorenia, ktorý prenášajú článkonožce

arci-

prvá časť zložených slov vyjadrujúca zosilnenie nasledujúcej časti slova

arcibiskup

rímskokatolícky metropolita alebo biskup významnej diecézy, najvyšší kňaz arcidiecézy

arcibiskupstvo

cirkevná provincia, ktorú riadi arcibiskup, arcidiecéza; budova, v ktorej má sídlo arcibiskup

arcidiecéza

významná diecéza, na ktorej čele stojí arcibiskup, arcibiskupstvo

arcikňaz

kňaz s právom dohľadu nad ostatnými kňazmi

arcivojvoda

titul kniežat habsburského rodu

ardente

v hudbe: ohnivo, vášnivo

ardito

v hudbe: smelo, odvážne

ardometer

prístroj na meranie vysokých teplôt

area

ohraničená časť, výmera pozemku alebo priestoru

areál

zemepisná oblasť; súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom; vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál; oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín

areflexia

strata reflexov, opak reflexie

areka

palma rodu Areca, palma areková

arela, areola

pigmentový dvorec okolo prsnej bradavky; dvor, kruh okolo Mesiaca; výrazne ohraničená časť areálu určitého biologického druhu

aréna

pôvodne časť amfiteátra, kruhová otvorená alebo zakrytá stavba na športové alebo iné vystúpenia; zápasisko; nekryté divadlo

árenda

prenajímanie pozemkov za naturálnu aj peňažnú odmenu

areocentrický

vzťahujúci sa na stred Marsu

areografia

náuka o povrchu Marsu

areola, arela

pigmentovaný dvorec okolo prsnej bradavky; dvor, kruh okolo Mesiaca

areometer

hustomer

areopag

starogrécka rada starších v Aténach, rada archontov; súd

Ares

grécky boh vojny

árešt

starší ľudový výraz pre väzenie

aretácia

zaistenie prístroja proti poškodeniu alebo nežiaducemu pohybu

areté

statočnosť, dokonalosť, zdatnosť, ctnosť

aretológia

náuka o cnosti

argentan

zliatina niklu, zinku a medi, alpaka

argentit

sulfid strieborný, výnosná strieborná ruda, kosoštvorcový nerast

argentum

striebro, značka Ag

argilit

ílovitá hornina

arginín

bázická aminokyselina, prekurzor oxidu dusnatého

argón

vzácny plyn bez zápachu a farby, značka Ar

argonaut

osemramenný hlavonožec; účastník bájnej plavby za zlatým rúnom; moreplavec

argot

slang najnižších spoločenských vrstiev a podsvetia, iným nezrozumiteľný

argument

dôvod tvrdenia, dôkaz, dôkazový prostriedok; nezávisle premenná veličina určitej funkcie

argumentácia

dokazovanie, uvádzanie dôkazov, súhrn dôkazov

argumentovať

dokazovať, používať argumenty

argus

bdelý strážca (podľa starovekej bájnej postavy)

argýria

otrava striebrom pri dlhotrvajúcom používaní liekov obsahujúcich striebro

argyropyrit

sulfid striebra a železa, vzácny nerast

arch

list papiera rôznej veľkosti; otlačok tlačovej formy poštových cenín

archa

vozidlo tvaru skrine alebo lode; koráb, veľká loď, ktorou podľa biblie Noe pri potope sveta zachránil všetky druhy zvierat a svoju rodinu

archa zmluvy

schránka s tabuľkami obsahujúcimi Desatoro božích prikázaní

archaeopteryx

archeopteryx

archaický

starobylý, zastaralý, starožitný; v geológii týkajúci sa prahôr

archaikum

prahory; prežitok

archaizmus

zastaralý jav alebo zvyk; už nepoužívaný jazykový prostriedok

archanjel

anjel vyššieho rádu

arché

princíp, počiatok, pôvod; pralátka

arche-, archeo-

prvá časť zložených slov s významom starý, starobylý

archeografia

prepisovanie starých písomností a ich vydávanie; náuka o vydávaní historických prameňov

archeológ

odborník v archeológii

archeológia

časť historickej vedy skúmajúcej obdobia, z ktorých sa nezachovali alebo len vo veľmi malej miere písomné pamiatky a opierajúca sa preto o vecné pamiatky z vykopávok a pod.

archeomagnetizmus

jav umožňujúci určovanie magnetického poľa v geologickej minulosti

archeopteryx

vyhynutý pravták z hornej jury

archetyp

pôvodné znenie textu; pravzor, pôvodný typ, pôvodná podoba; výchovou a kultúrou odovzdávaný a preberaný vzor

archetypálny

pôvodný, spoločný symbolický vzor, abstrakcia typu

archeus

životná sila

archimandrita

predstavený pravoslávneho kláštora

archipel, archipelág

súostrovie, skupina ostrovov

architekt

umelecky a technicky vzdelaný navrhovateľ stavebných a iných umeleckých objektov, bytov, záhrad a pod.

architektonika

umelecké znázornenie konštrukcie stavby; umelecká skladba diela; veda o stavebnom umení, súčasť architektúry

architektúra

stavebné umenie; staviteľské diela, objekty, budovy a pod.; súbor podmienok projekčnej činnosti architekta

architráv

priečne brvno nad stĺpmi prenášajúce zaťaženie na hlavice stĺpov

archív

zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely; budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená

archivácia

triedenie, usporiadanie a uchovávanie písomností, fotografií a pod. v archíve, archivovanie

archiválie

písomnosti alebo iné dokumenty uložené v archíve

archivár

príslušne vzdelaný pracovník archívu

archivistika

odbor zaoberajúci sa diplomatickými materiálmi, ktoré stratili aktuálnosť

archívnictvo

náuka o práci v archívoch; sústava archívov ako súčasť verejnej správy

archívny

vzťahujúci sa k archívu; starý, cenný

archivolta

plasticky alebo farebne zdôraznené členenie architektonického oblúka

archivovať

ukladať do archívu

archón, archont

starogrécky člen rady starších v mestskom štáte

ária

operná, oratórna alebo koncertná sólová spevná skladba s doprovodom orchestra alebo sólového nástroja

arianizmus

starokresťanská sekta popierajúca Kristovo božstvo

ariary

menová jednotka Madagaskaru

aridita

prevaha vyparovania nad zrážkami; suchosť, vyprahnutosť

aridizácia

procesy vyschýňania v arídnych oblastiach

aridný

suchý, bezvodý, pustinný, púštny, vyprahnutý

arieta

drobná ária

árijec

príslušník tzv. vyššej alebo nadradenej rasy

árijský

indoeurópsky; podľa nacistickej teórie pochádzajúci z „vyššej rasy“, nesemitský, nežidovský

aristia

mimoriadny hrdinský čin a jeho oslava v literárnom diele

aristokracia

šľachta a jej vláda za feudalizmu; dedičná vláda šľachty; privilegovaná vrstva spoločnosti

aristokrat

príslušník aristokracie, šľachtic; v prenesenom význame človek so vznešeným chovaním

aristokratický

týkajúci sa aristokracie; šľachtický; vznešený, jemný, uhľadených spôsobov

aristotelizmus

filozofický smer podľa učenia starogréckeho filozofa Aristotela

aristotelovec

prívrženec Aristotelovho učenia

arit

arzenid a antimonid nikelnatý, nerast

aritmetika

časť matematiky zaoberajúca sa vzťahmi medzi číslami, náuka o číslach

aritmogrif

hádanka, v ktorej sa nahrádzajú číslice písmenami

aritmológia

mystická číselná náuka, symbolika pripisujúca číslam magickú moc

aritmomantia

predpovedanie budúcnosti podľa čísel

arivizmus

povýšenectvo, prehnaná snaha o vyniknutie

arizácia

nútený prevod židovského majetku, odstraňovanie Židov z verejného života

arizátor

osoba preberajúca a spravujúca skonfiškovaný židovský majetok

arizovať

skonfiškovať židovský majetok

arkáda

oblúk medzi piliermi alebo stĺpmi; druh počítačovej hry

arkánum

tajomný liek; tajomstvo

arkebuza

stredoveká pechotná puška, hákovnica

arkier

malý výstupok budovy, spravidla na úrovni vyšších podlaží, spočívajúci na podperách

arktický

týkajúci sa Arktídy, severného pólu a oblasti okolo tohto pólu; severopolárny

arktický vzduch

chladný vzduch prúdiaci nad Arktídou a priľahlými oblasťami

armáda

vojenské sily štátu; operačné zoskupenie vojsk rôznych druhov alebo toho istého druhu

Armageddon

vo väčšine kultúr a náboženstiev zakorenená viera o skaze, ktorá na Zemi už bola a ešte bude

armatúra

súhrn prístrojov a príslušenstva strojov a zariadení na zaistenie riadneho chodu (regulačnej, meracej a inej časti); prídavné zariadenia ku strojom; oceľová výstuž stavebných nosných prvkov

armenistika

odbor zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou arménskeho národa

armenit

vzácny nerast

arménsky

týkajúci sa Arménska a Arménov; týkajúci sa arménčiny

armovací

výstužný

armovať

vystužovať, napr. betón

arnika

podhorská liečivá rastlina rodu Arnica, výťažky z nej používa farmaceutický priemysel

ARO

anesteziologicko-resuscitačné oddelenie

arogancia

hrubosť, drzosť, nadutosť, spupnosť, domýšľavosť, bezočivosť

arogantný

bezočivý, bezohľadný, spupný, nadutý, domýšľavý

aróma

charakteristická vôňa, napr. kávy; voňavá látka pridávaná do nápojov a potravín

aromaterapia

liečba vôňami

aromatická zlúčenina

nenasýtená zlúčenina obsahujúca vo svojej molekule šesťčlenný reťazec, tzv. kruh

aromatický

vonný, silne voňajúci; súvisiaci s organickými zlúčeninami so šesťčlenným kruhom z atómov vodíka a troch dvojitých väzieb v molekule

aromatikum

vonná látka, voňavá esencia

aromatizácia

obohacovanie výrobku alebo vzduchu aromatickou látkou

arondácia

zaokrúhľovanie, sceľovanie pozemkov, aby sa dali lepšie využívať

arózia

akceptovanie obligácií alebo ich zmeny

ars antiqua

obdobie vývoja európskej hudby, zvlášť vo Francúzsku, v 12. a 13. storočí

ars nova

obdobie vývoja európskej hudby v 14. a 15. storočí

ars rediviva

v hudbe úsilie o oživenie starých hudobných štýlov

ars

umenie

art protis

vlnená netkaná textília používaná ako tapiséria

artdesign

umelecký dizajn

artefakt

dielo ľudských rúk, umelý výrobok; prehistorický kamenný alebo kostený nástroj; umelo vzniknutá alebo pozmenená štruktúra buniek

arteranol

hormón produkovaný dreňou nadobličiek

artéria

tepna, cieva

artériografia

röntgenologické vyšetrenie tepien po predchádzajúcom vstreknutí kontrastnej látky

arteriola

tepnička, malá tepna

artérioskleróza

skupina ochorení charakteristická stvrdnutím tepennej steny a zúžením ciev, ateroskleróza, zvápenatenie tepien

artériovenózny

týkajúci sa tepny

arteritída, arteritis

zápal tepny

artes liberales

sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia, hudba)

arteterapia

druh psychoterapie využívajúci výtvarnú činnosť pacientov

artézsky prameň

podzemná voda s napätou hladinou, pri navŕtaní vystupujúca pod tlakom na povrch

artičoka

trváca astrovitá bylina, pestuje sa ako zelenina; dužinaté plody používané na prípravu jedál

artificializmus

maliarsky štýl dvadsiatych a tridsiatych rokov dvadsiateho storočia založený na voľných asociáciach

artificiálny

umelý, vyumelkovaný, strojený

artikel

výrobok, druh tovaru, článok

artikula

článok zmluvy, zákona a pod.; odstavec; presne formulovaná požiadavka

artikulácia

článkovanie hlások pri výslovnosti; spájanie za sebou idúcich tónov; spojenie kostí kĺbmi

artikulovať

tvoriť, vyslovovať hlásky; vyjadrovať sa

artiléria

delostrelectvo

artista

cirkusový alebo variétny umelec

artistická fakulta

stredoveká fakulta slobodných umení

artistický

vzťahujúci sa k artistovi alebo artistike; umelecký, varietný, cirkusový

artistika

cirkusové a variétne umenie

artistný

zameraný predovšetkým na umeleckú formu

artizácia

zumelečťovanie, napr. pohybu

artizmus

umelecký smer zdôrazňujúci tzv. čisté umenie

artotéka

požičovňa originálov grafík a reprodukcií

artralgia

bolesť kĺbov

artritída

zápal kĺbov spravidla bakteriálneho pôvodu

artrografia

vyšetrenie kĺbov

artroskopia

vyšetrovanie kĺbovej dutiny

artróza

nezápalové ochorenie kĺbov

aryl

radikál aromatických uhľovodíkov

arytmia

nepravidelnosť pohybu, nepravidelný rytmus, porucha rytmu

arzán

prudko jedovatý bezfarebný plyn zapáchajúci po cesnaku, arzenovodík

arzén

krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté; značka As

arzenál

zbrojný závod alebo sklad; výzbroj; zásoba bojových prostriedkov; prístavná konštrukcia na opravu a stavbu vojnových lodí

arzenid

zlúčeniny arzénu s kovmi

arzenik

jedovatá biela zlúčenina, oxid arzenitý

arzenolit

arzenit, vzácny nerast

arzia

ľahká, neprízvučná doba v takte; zdvih

asignatár

osoba, ktorú asignant splnomocnil na prevzatie plnenia u tretej osoby

askaridóza

ochorenie spôsobené škrkavkami

aspartam

druh umelého sladidla

astroarcheológia

archeologické skúmanie astronomických zariadení vybudovaných starými kultúrami

astrokartografia

deskriptívna metóda modernej astrológie

ataraktikum

druh utišujúcich liekov; uvoľňuje chorobné napätie, úzkosť

ataraxia

duševná rovnováha, duševný pokoj, rovnováha, ovládanie vášní, apatia

audiatur et altera pars

vypočuj aj druhú stranu

aukcionár

organizátor aukcií

austromarxizmus

ideológia rakúskej sociálnej demokracie pred 1. svetovou vojnou a po nej

autarchia

sebestačnosť, úsilie o hospodársku politiku nezávislú na iných krajinách; vyrovnanosť, duševný pokoj

autoalarm

automatické poplašné zariadenie v automobile

automodelárstvo

modelárska činnosť zameraná na stavbu automobilových modelov

autopark

dopravné prostriedky jednej organizácie alebo vojenskej jednotky

autoritárstvo

prílišné uplatňovanie, zdôrazňovanie formálnej autority

auxiliárny

pomocný

avantgarda

skupina priekopníkov pokrokových myšlienok, predvoj

avantgardista

stúpenec avantngadného smeru

avantgardný

priekopnícky

avoiry, avoáry

krátkodobé vklady u zahraničných bánk, okamžite použiteľné peniaze

award

arbitrážne rozhodnutie; odmena, cena, vyznamenanie, ocenenie, napr. hercov

backboard

ľavobok, ľavá strana lode; doska na basketbalový kôš

bachár

slangový výraz pre väzenského dozorcu

bakalár

na stredovekých univerzitách nižšia akademická hodnosť, po roku 1989 bola zavedená aj u nás; absolvent ucelenej časti vysokoškolského štúdia, skratka Bc.

bakarat, baccarat

stará kartová hra

bankár

vlastník banky; hráč držiaci bank v hazardnej hre

bankrotár

ten, kto ohlásil bankrot

bar

nočný zábavný podnik; zvýšený pult na podávanie nápojov; skrinka s alkoholickými nápojmi; staršia fyzikálna jednotka tlaku

barackovica

marhuľovica, pálenka z marhúľ

barak

provizórna drevená stavba na ubytovanie, najmä robotníkov alebo väzňov; slangovo: dom

barala

robotník pracujúci na stavbe železnice alebo tunela

baráž

závory, stavidlá, priehrada, hrádza; športové stretnutie pri rovnakom počte bodov a rozhodujúce o postupe; uzatváracia , záverečná delostrelecká paľba

barbakan

predsunuté opevnenie; strieľňa

barbar

necivilizovaný človek, nevzdelanec; hrubián, násilník; u starých Rimanov a Grékov označenie cudzinca

barbarstvo

obdobie vývoja ľudskej spoločnosti pred nástupom civilizácie; kultúrna nevzdelanosť, nekultúrnosť

barbecue

ražeň na opekanie mäsa; stravovacie zariadenie, kde sa jedlá pripravujú na rošte alebo na ražni; jedlo takto pripravené

barbie, barbina

svetoznáma plavovlasá bábiky firmy Mattel; v prenesenom význame sladká blondínka

barbitalizmus

chorobné prejavy vyvolané dlhodobým užívaním barbiturátov

barbituráty

uspávacie a narkotizujúce prípravky, hypnotiká a sedatíva, deriváty kyseliny barbiturovej

bard

keltský ľudový básnik; básnik bojujúci svojou tvorbou za vznešené národné alebo sociálne ideály

barel

kovový sud; americká jednotka hmotnosti = 88 kg; britská a americká objemová jednotka = 160 l

baret, baretka

plochá mäkká okrúhla čiapka bez štítu

baréž

ľahká hodvábna tkanina

bargain

dohoda, ujednanie; výhodný obchod

barches

židovské pečivo

barchet

hrubšia teplá bavlnená látka česaná na rube

baribal

severoamerický medveď rodu Ursus, medveď čierny

barický

tlakový, týkajúci sa atmosferického tlaku

bariéra

ohrada; priehrada; závora, zábradlie; útes; terénna prekážka; v medicíne definované rozhranie v organizme

barikáda

prekážka, ktorá má zabrániť postupu nepriateľa; narýchlo vybudované zatarasenie ulice; hromada

barikádnik

bojovník na barikáde

bárka

drevený mostný pilier; menšia loď alebo čln s veslami, prípadne s pomocnou plachtou

barkarola

pieseň benátskych veslárov - gondoliérov

barkas, barkasa

malé obslužné prístavné plavidlo prepravujúce tovar a osoby medzi prístavom a kotviacou loďou; plavidlo sprevádzajúce väčšiu vojnovú loď

barkuna

lodný žeriav, žeriav na lodi

barla

pomôcka poskytujúca podporu pri chôdzi

barman

čašník pri barovom pulte

barnabitka

členka prísnej rehole; opustená, mlčanlivá žena

barnumský

krikľavý, hlučný, prehnaný; prehnaná, veľkohubá reklama

barograf

tlakomer, zapisovač nameraných hodnôt tlaku

barok, baroko

európsky umelecký sloh v 17. a 18. storočí, typický okázalosťou foriem, pátosom a prezdobenosťou; diela vyhotovené v tomto štýle

barokizácia

napodobovanie baroka

barokový

vzťahujúci sa na baroko, majúci prvky baroka; rozložitý, vyumelkovaný

barometer

tlakomer, merač atmosférického tlaku

barometria

náuka o meraní atmosférického tlaku

barón

príslušník najnižšieho stupňa vyššej šľachty

baronesa

dcéra baróna

baronet

príslušník anglickej nižšej šľachty

baroreceptor

orgán vnímajúci tlak

barrandien

oblasť paleozoika v stredných Čechách, pomenovaná podľa francúzskeho geológa J. Barranda

barter

výmena, druh výmenného obchodu bez použitia peňazí

baryony, barióny

ťažké elementárne častice

barysféra

časť zemskej kôry zložená z veľmi ťažkých hmôt

baryt

síran bárnatý, ťažký nerast

barytón

mužský stredný hlas; dychový hudobný nástroj

barytónsaxofón

barytónový saxofón

basbarytón

hlboký barytón, mužský hlas

bastard

kríženec s geneticky odlišnými rodičmi; miešanec; nemanželské dieťa

bastarda

druh gotického písma

bastardizácia

medzidruhové kríženie

bazár

orientálne trhovisko; väčšie obchodné stredisko, najčastejšie na predaj použitých alebo menej kvalitných predmetov

beachwear

plážové oblečenie

beghard

člen stredovekej laickej náboženskej spoločnosti vo Flandersku

belaria

vyhliadková stavba v parku, nižšia vyhliadková veža

bernardín

príslušník rádu sv. Bernarda; mohutné psie plemeno chované najmä v horských oblastiach

beťár

pôvodne maďarský pastier; huncút, figliar

beta-žiarenie

druh rádioaktívneho žiarenia vznikajúceho pri rozpade jadra atómu

bezbariérový

bez prekážok, napr. stavebných (prahy, schody a pod.)

bezpartajný

bez členstva v politickej strane, nestraník

bifilárny

dvojvláknový, dvojniťový, dvojzávesový

bifokálne okuliare

s dvomi ohniskovými dĺžkami, do diaľky aj na čítanie

bikarbonát

kyslý uhličitan

biletár

uvádzač, človek kontrolujúci vstupenky

bilharzióza

ťažké ochorenie spôsobené motolicami

biliard

gulečník, hra na gulečníku; gulečníkový stôl

biliarda

tisíc biliónov

biliárny

žlčový, žlčníkový

bilineárny

zdvojene lineárny

billboard

veľká reklamná plocha, napr. na stene budovy, na špeciálnej konštrukcii a pod.

binárny

dvojčlenný, podvojný, zložený z dvoch zložiek

binokulárny

umožňujúci súčasné pozorovanie oboma očami

biopreparáty

biologické látky používané na prevenciu a diagnostiku chorôb

biotar

symetrický fotografický objektív

bipartícia

rozdvojenie, rozdelenie na dve časti

bipolárny

dvojpólový

bizarný

podivný, zvláštny, neobvyklý

blazar

kozmické teleso s intenzitou žiarenia v ulrafialovej oblasti spektra

blefaritída

chronický zápal okrajov očných viečok

blefarochalázia

ochabnutie kože očného viečka

blizard

prudká snehová búrka v Kanade a v USA

bodyguard

telesný strážca, člen ochranky

bojar

do začiatku 18. storočia člen najvyššej ruskej pozemkovej šľachty

bolívar

menová jednotka vo Venezuele

bombardér

bombardovacie lietadlo; futbalista známy prudkými kopmi do lopty

bombardón

najväčší basový dychový hudobný nástroj

bombardovať

zhadzovať alebo vrhať bomby, ostreľovať cieľ delostreleckou paľbou; slovne niekoho napádať

bonapartizmus

hnutie usilujúce o dosadenie Bonapartovcov na francúzsky trón; režim jedného človeka a vojenského nátlaku

bordelár

neporiadny človek

bradykardia

spomalenie srdcovej činnosti

bramarbas

chvastúň, táraj

breviár

modlitebná kniha katolíckych kňazov; písmo o veľkosti 11 bodov

briard

francúzske plemeno pastierskeho psa

budoár

dámsky salón

buchar

strojové parné alebo hydraulické kladivo

bulbárny

týkajúci sa predĺženej miechy

bulharistika

výskum jazyka, dejín a literatúry bulharského národa

bulvár

široká veľkomestská trieda so stromoradím; tlač naháňajúca sa za senzáciami a klebetami; tlačové, televízne alebo rozhlasové materiály zamerané na lacné témy priťahujúce široké vrstvy, napr. život hviezd umeleckého sveta, škandály a pod.

bulvárny

nehodnotný, nízkej úrovne, senzáciechtivý

buzar

pri biliarde náraz gule na mantinel

caesar cézar

rímsky vládca

campari

druh likéru, aperitív

candidatus scientiarum

kandidát vied, skratka CSc.

cár

ruský panovník do roku 1917

caramba

dočerta!

Carcassone

spoločenská hra o budovaní miest, ciest, kláštorov a pod.

carezzando

v hudbe: nežne, mazlivo

carioca

tanec latinskoamerického pôvodu z 30. rokov minulého storočia

cárizmus

neobmedzená vláda cára v Rusku do boľševickej revolúcie v roku 1917

cárizmus

systém neobmedzenej vlády cára v Rusku

cárofil

stúpenec cára a jeho vlády

carpe diem

využi deň, ži naplno

carta bianca, carte blanche

neobmedzená plná moc

Carthago delenda est

Kartágo musí byť zničené - vyhlásenie rímskeho politika Cata, v prenesenom význame výzva na tvrdé a rozhodné riešenie

cartridge

zásobník, napríklad na toner v počítačových tlačiarňach

carving

krájanie, rezanie; rezaný oblúk pri zjazdovom lyžovaní

cash and carry

platba v hotovosti a odvoz tovaru na náklady kupujúceho, systém predaja „zaplať a odvez si“

centenárium

sté výročie, storočnica

cerebrovaskulárny

mozgovocievny

ceremoniár

osoba riadiaca obrady, obradník

cerkária

vývojové štádium motolice

cesionár

osoba, ktorá prevzala pohľadávku

ceteris paribus

za jestvujúcich podmienok

cézar

titul rímskych cisárov, caesar; cisár, panovník, samovládca

cézaropapizmus

systém spojenia duchovnej aj svetskej vlády v jednej osobe

cigareta

pokrájaný tabak v rúrkovitom papierovom obale

ciliárny

riasinkový, riasový

cinabarit

sulfid ortutnatý, rumelka, nerast

cinerária

starček krvavý, exotický kvet

cinerárium

urna na popol zosnulého a miesto jej uloženia

cirkulár

obežník; cirkulárka, kotúčová píla

cirkulárka

kotúčová píla

cirkulárny

obiehajúci, kruhový, kolujúci

cirkumlunárny

nachádzajúci sa v blízkosti Mesiaca

cirkumpolárne hviezdy

nikdy nezmiznú pod obzorom (u nás severné) alebo sú stále pod obzorom (u nás južné)

cirkumpolárny

v geológii nachádzajúci sa v blízkosti zemského pólu

cislunárny

nachádzajúci sa medzi Zemou a dráhou Mesiaca

clara pacta, boni amici

dobré zmluvy robia dobrých priateľov

clarino

malá trúbka

clearing

účtovanie vzájomných operácií v zahraničnom obchode bez hotovostného platenia, teda púhym zúčtovaním obojstranných pohľadávok a záväzkov

clipboard

podložka s kolíčkom na prichytenie papiera, písacia doska; vo výpočtovej technike schránka, programový nástroj zjednodušujúci výmenu údajov medzi aplikáciami

credit card

kreditka, úverová karta

crossbar

krížový spínač v spojovej technike, medzimestský hovor

cykloklosár

cyklokrosový pretekár

cytofarynx

bunkový hltan prvokov

čamara

pánsky slávnostný čierny kabát so stojacím límcom a radom gombíkov zapínaných na šnúrky

čardáš

maďarský tanec s pomalou a rýchlou časťou

čaringa

posvätný predmet Australanov, o ktorom veria, že uchováva časť duše

čedar, cheddar

anglický tvrdý syr v tvare valca alebo hranolu

čharok

turecký modlitebný mlynček

danajský dar

skazonosný dar neprinášajúci úžitok, podľa dreveného koňa, ktorého Danajci - Grékovia darovali Trójanom, ale predtým do neho ukryli vojakov

darda

kartová hra a figura v nej; úder, silná rana

darling

zariadenie na domáce čerpanie vody zo studne; miláčik

darwinizmus

vývojová teória organizmov na základe prirodzeného výberu

debardér

prístavný nosič nákladov

debarkadér

plávajúce prístavisko

dekarbonizácia

odstraňovanie uhlíka z určitej látky; zmäkčovanie vody

dekarboxylácia

odštiepenie oxidu uhličitého z karboxylovej skupiny

dekartelizácia

po porážke Nemecka v II. svetovej vojne opatrenie spojencov na zrušenie nemeckých kartelov, realizované len vo východnej časti krajiny, z ktorej sa stala NDR

deklarácia

prehlásenie, najčastejšie verejné a slávnostné; vyhlásenie politika k závažnej otázke; prehlásenie o obsahu zásielky, kamióna a pod.

deklarant

kto podáva colné hlásenie, daňové priznanie

deklaratívny

vysvetľujúci, majúci povahu prehlásenia; navonok okázalý

deklaratórny

vysvetľujúci, zisťujúci, vyhlasujúci

deklarovať

vydať slávnostné prehlásenie; vyhlásiť; označiť obsah alebo cenu zásielky

demarkácia

vytýčenie hraníc, rozhraničenie; v medicíne ohraničenie chorobného ložiska v tele pacienta

demarkačný

vymedzujúci, rozdeľujúci, hraničný

demarš

zakročenie, zákrok, diplomatický protest

demilitarizácia

zákaz udržovania a rozširovania vojenskej sily na určitom území

demokartografia

príprava máp s uvedením demografických údajov

departement

správny okrsok vo Francúzsku

department

v angloamerických zemiach oddelenie inštitúcie, úradu alebo ústavu či organizácie

depozitár

priestor na uloženie zbierok, sklad; uschovateľ

dešarža

hromadný výstrel, salva

dextrokardia

vrodená poloha srdca na pravej strane

dharma

v hinduizme vesmírny, kozmický poriadok, zákon; jeho dodržiavanie v živote človeka; v budhizme Budhovo učenie

diár

denník, zápisník, kalendár na denné záznamy

diarea

hnačka

diarchia

dvojvládie

dietár

človek dodržiavajúci diétu; stravník v diétnej jedálni

dietárka

hovorové označenie diétnej sestry

dignitár

hodnostár

dilatačná škára

zámerne vynechaná medzera, štrbina v konštrukcii

dinár

základná menová jednotka v Bahrajne, Alžírsku, v Srbsku a iných krajinách, najmä islamských

disharmónia

nesúlad, nesúzvuk

disparita

nerovnosť, rozdielnosť, rôznorodosť

dispenzár

bezplatná lekárska poradňa

dispenzarizácia

včasné aktívne vyhľadávanie a liečenie osôb vyžadujúcich sústavnú preventívnu alebo liečebnú starostlivosť

dokumentárny

písomne osvedčený, opierajúci sa o dokumenty

dolár

menová jednotka USA, Austrálie, Kanady a iných štátov

dolce far niente

sladké ničnerobenie

dormitár

spoločná spálňa, napr. v internátoch

drabár

dvojhrbá ťava

dromedár

jednohrbá ťava

dyspareúnia

druh sexuálnej poruchy spojený s bolesťami pri súloži

earl

titul strednej anglickej šľachty, gróf

efarmóza

podobnosť rastlín pochádzajúcich z rovnakých podmienok

egalitárstvo, egalitarizmus

rovnostárstvo

echokardiografia

metóda vyšetrovania srdca odrazom ultrazvuku na tkanivo

ekofarma

hospodári spôsobom blízkym prirodzenému stavu, nezaťažujúcim prírodu, vyrába bioprodukty

ektokardia

vrodené uloženie srdca mimo hrudníka

elektrokardiograf

prístroj na zaznamenávanie bioelektrických potenciálov, skratka EKG

elektrokardiografia, EKG

lekárska metóda zachytávania elektrických potenciálov vznikajúcich činnosťou srdca

elektrokardiogram

záznam elektrokardiografu

elektrokardioskop

prístroj sledujúci elektrokardiografickú krivku pacienta počas operácie

elektrokardiostimulátor

prístroj na elektrické dráždenie srdcového svalu

elektronarkóza

narkóza dosahovaná pomocou elektrického prúdu

elementárne častice

najmenšie častice hmoty schopné aspoň krátkodobej samostatnej existencie

elementárnosť

vo fyzike vlastnosť objektov, ktoré sú relatívne alebo absolútne ďalej nedeliteľné

elementárny náboj

najmenšia hodnota elektrického náboja

elementárny

prirodzený, živelný, základný

elitárstvo

koncepcia vychádzajúca z úlohy elity v spoločnosti; povýšenecké, nadradené vystupovanie

embargo

zajatie a zabavenie obchodnej lode a nákladu; úplný alebo čiastočný zákaz obchodovania s určitou krajinou

emboloartria

skresľovanie slov vsúvaním nesprávnych hlások

embryokardia

činnosť srdca zárodku; rytmus srdca u chorého človeka

emisár

posol so zvláštnym poslaním, tajný vyslanec; vyzvedač

endokard

blana pokrývajúca vnútro srdcovej dutiny

endoparazit

cudzopasník žijúci v tele hostiteľa

epifarynx

nosná časť hltanu; časť ústneho ústrojenstva hmyzu

epikard

blana na povrchu srdca

epikarp

vonkajšia vrstva oplodia rastlín

erár

štátna pokladňa, štátna správa

errare humanum est

mýliť sa je ľudské

estuár

nálievka, nálievkovité vyústenie rieky

eucharistia

sviatosť oltárna v katolíckej cirkvi, vďakyvzdanie

eurodoláre

poskytované úvery a prijímané depozity v amerických dolároch spravidla európskymi bankami

exarácia

brázdenie, ľadovcová erózia

exarcha

byzantský vojenský veliteľ alebo miestodržiteľ; pravoslávny duchovný hodnostár

exartikulácia

odňatie končatiny v kĺbe

exemplár

jednotlivý kus, výtlačok, predmet zo zbierky

exemplárny

vzorný, príkladný, výstražný

extenzívne poľnohospodárstvo

zvyšovanie celkových výnosov rozširovaním plochy poľnohospodárskej pôdy, nie výnosnosťou plodín

extracelulárny

mimobunkový

extrakapsulárny

umiestnený mimo puzdra

extraordinárny

mimoriadny, neobyčajný, nevšedný

extravaskulárny

mimocievny, umiestený mimo ciev

familiárny

dôverný, nenútene sa chovajúci

fanfára

slávnostné trúbenie; krátka slávnostná skladba pre dychové a bicie nástroje

fanfarón

chvastúň, utáraný, vystatovačný človek

farad

jednotka elektrickej kapacity

faraón

titul staroegyptského vládcu; druh mravca

farino-, farin-

prvá časť zložených slov s významom múka, múčny

farinóza

škrobová celulóza

farizej

člen starožidovskej náboženskej strany; pokrytec

farma

statok, hospodárstvo

farmaceut

zdravotník zaoberajúci sa výskumom, výrobou alebo výdajom liekov

farmácia

lekárnictvo

farmaká

liečivá, lieky

farmako-

prvá časť zložených slov s významom liečivo, liek, liečivý

farmakodynamika

súčasť farmakológie skúmajúca účinky liekov na organizmus

farmakolit

kyslý vodnatý arzeničnan vápenatý, nerast

farmakológ

odborník vo farmakológii

farmakológia

náuka o liekoch a ich účinkoch na ľudský organizmus

farmakománia

chorobná túžba po liekoch alebo drogách

farmakoterapia

odbor farmakológie zaoberajúci sa správnym užívaním liekov; liečba liekmi

farmakum

liek

farnosť

najmenšia územnosprávna jednotka stanovená biskupom, s vlastným kostolom a správcom

farológia

náuka zameraná na stavbu, činnosť a funkciu majákov

fartlek

intervalový tréning behu v prírodnom prostredí so striedaním tempa a dĺžky úsekov

faryngála

spoluhláska tvorená v hrdle

faryngitída

zápal hltana

faryngo-

prvá časť zložených slov s významom hltan, hltanový

farynx

hltan

ferrarský

maliarska škola z druhej polovice 15. storočia, typická ostrou kresbou a žiarivou farebnosťou

filarióza

tropická choroba spôsobená parazitmi

filharmónia

veľký symfonický orchester

fisipária

nepohlavné rozmnožovanie mnohobunkových bezstavovcov

fonokardiograf

prístroj zaznamenávajúci srdcové ozvy

fonokardiografia

zaznamenávanie srdcových ozvien citlivými mikrofónmi

fonokardiogram

záznam fonokardiografu

formulár

tlačivo; papier do počítačovej tlačiarne

freemartinizmus

neplodnosť jalovíc po pôrodoch rôznopohlavných dvojčiat; abnormalita vývoja pohlavných orgánov jalovíc

frutarián

človek živiaci sa iba čerstvým ovocím

fulár

jemná hodvábna tkanina

fumarín

alkaloid používaný na hubenie hlodavcov

fumarola

výron horúcich pár a plynov pri sopečnej činnosti

fuzarióza

choroba rastlín vyvolaná hubami rodu Fusarium

fytoparazit

rastlinný cudzopasník

gabardén

jednofarebná látka z vlnenej česanej priadze, s jemnými šikmými vrúbkami

gabarit

prejazdný, presne ohraničený železničný profil; najväčšie prípustné rozmery nákladu na otvorenom železničnom voze v obryse prejazdového profilu

gama žiarenie

žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou, vznikajúce rozpadom atómov rádioaktívnych látok

garamond

antikvové tlačové písmo

garancia

záruka, istota

garant

ručiteľ, za niečo zodpovedajúci, záruku poskytujúci subjekt

garáž

uzamykateľný priestor na umiestenie motorového vozidla

gard

základný postoj v boxe, streh

garda

oddiel telesnej stráže; elitná vojenská jednotka; oddiel ozbrojených dobrovoľníkov

garde

základný postoj v šerme; výstraha v šachu; gardedáma

gardénia

nízky tropický ker s veľkými bielymi kvetmi

garderobiérka

šatnárka, kostymérka

gardina

opona, záves, záclona

gardista

príslušník gardy

Gargantua

hrdina románu francúzskeho spisovateľa Rabelaisa, so synom Pantagruelom symbol pôžitkárstva

gargantuovský

pôžitkársky, s nenásytnou životnou chuťou

garibaldista

stúpenec a dobrovoľník vo vojsku bojovníka za zjednotenie Talianska v 19. storočí Giuseppe Garibaldiho

garmond

písmo o veľkosti 10 bodov

garnát

morský rak

garnírovať

obložiť, obkladať, napr. jedlo

garnitúra

súprava, súbor, sada, set; skupina osôb spojených spoločnou činnosťou

garniža

ozdobný kryt tyče na záclony

garota

poprava zaškrtením; popravčí nástroj na tento druh popravy

garrigue

nízke riedke porasty kríkov v stredomorskej oblasti

garson

obsluha, čašník, hotelový sluha; neženatý muž, starý mládenec

garsónka

byt s jednou obytnou miestnosťou a príslušenstvom

gastarbeiter

cudzinec dlhodobo pracujúci v hospodársky vyspelejšej krajine

gemara

druhá časť Talmudu, zbierka výkladov a doplnkov mišny

gemipária

nepohlavné rozmnožovanie; pučanie

geokarpia

dozrievanie plodov pod povrchom pôdy, napríklad u podzemnice olejnej

geostacionárny

nemenný vzhľadom na Zem, napr. satelit vo vesmíre, umiestený nad určitým bodom na Zemi, geosynchrónny

gepard

mačkovitá šelma

goliard

stredoveký potulný študent

gonartritída

zápal kolenného kĺbu

gonartróza

artróza kolenného kĺbu

goslarit

biela skalica; vodnatý síran zinočnatý, nerast

gregoriánsky kalendár

doteraz platný kalendár zavedený pápežom Gregorom XIII. roku 1582

guaraní

menová jednotka Paraguaja

halapartňa

bodná a sečná zbraň

hangár

veľký zastrešený priestor na opravu a úschovu lietadiel

harakiri

japonská rituálna samovražda rozpáraním brucha mečom

haranga

útočná, štvavá reč

harassment

obťažovanie, najmä sexuálne

hard disk, harddisk

pevný disk; pevná disková pamäť počítača

harddisk

pevný disk počítača

hardware

technické vybavenie počítača

hárem

ženská časť moslimského domu; obydlie panovníkových manželiek a súložníc

harfa

brnkací rámový strunový hudobný nástroj

haring

nasolený sleď

harlekýn

komická postava talianskej improvizovanej komédie; záves kryjúci hornú časť javiska; sladký zákusok s dvojfarebnou šľahačkou

harmónia

súlad, dokonalý poriadok; súhrn vzťahov medzi tónmi, súzvuk; náuka o význame a použití akordov; vzájomné zvukové prispôsobenie, pripodobnenie samohlások

harmonický

súladný, vyrovnaný, súzvučný, usporiadaný, vzájomne zladený; týkajúci sa hudobnej harmónie

harmónium

jazýčkový vzduchový hudobný nástroj s klávesnicou

harmonizácia

doplnenie melódie o akordický doprovod; zladenie, uvedenie do súladu

harmonogram

grafické zobrazenie plánovaných úloh v časovom rozvrhu

harpagon

lakomec

Harpia

netvor s telom supa a tvárou ženy; symbol nenásytnej chamtivosti

harpsichord

strunový klávesový hudobný nástroj, čembalo

harpúna

kovový oštep na dlhom lane na lov veľkých morských rýb, spravidla vystreľovaný špeciálnym zariadením a pripevnený k lodi

harpya

dravý vták

hartley

vo výpočtovej technike jednotka informačného obsahu, jeden hartley sa rovná maximálnej entropii úplného súboru desiatich vzájomne sa vylučujúcich javov vyjadrenej dekadickým logaritmom

haruspex

etruský veštec predpovedajúci budúcnosť z tvaru pečene obetovaného zvieraťa

haruspícium

veštenie z vnútorností, najmä pečene obetovaného zvieraťa

havária

poškodenie vozidla alebo tovaru pri doprave; dopravná alebo priemyselná nehoda

havarijný stav

krajne nepriaznivý stav vecí, vyžadujúci rýchlu nápravu

havarti

dánsky polotvrdý syr s malými dierkami

hazard

náhoda; nebezpečné konanie; ľahkomyseľné riskovanie; hra, ktorej výsledok je závislý na náhode a nie na hráčskom umení; nežiadúci výstupný signál logického prvku zapríčinený nepresnou synchronizáciou medzi vstupnými signálmi

hazardovať

ľahkomyseľne riskovať; dávať niečo odvážne do stávky; neuvážene konať

hektár

jednotka plošného obsahu rovná 10 000 metrom štvorcovým, 100 árov, značka ha

heliovar

sklo reagujúce na úroveň svetla a meniace podľa toho svoje sfarbenie

hemiparazit

poloparazitický organizmus

hemiparéza

čiastočné ochrnutie jednej polovice tela

hepar

pečeň

herbár

bylinkár, zbierka sušených rastlín a kniha na ich uloženie; súpis liečivých rastlín

heterokarpia

výskyt plodov rôzneho tvaru a veľkosti na tom istom jedincovi

hierarchia

vysokí cirkevní hodnostári; stupňovitá sústava hodností a funkcií; postupnosť; poradie podľa hodnosti

hierarchický

usporiadaný podľa hodnosti, funkcie, úradu a pod.

hitparáda

odborníkmi alebo poslucháčmi zostavený rebríček hitov

holokarst

úplný kras s dokonalým vývojom všetkých povrchových aj podzemných krasových javov

homár

morský rak s chutným mäsom

home care

domáca starostlivosť, domáca opatera

homokarpia

výskyt plodov rovnakého tvaru a veľkosti na tom istom jedincovi

honorár

odmena za vedeckú alebo umeleckú prácu

honorárny

čestný, bezplatný, neplatený

humanitárny

ľudomilný, ľudský, humánny, pomáhajúci ľuďom v núdzi

hungarológia, hungaristika

veda o Maďarsku, jeho dejinách, jazyku a kultúre

husár

vojak ľahkej jazdy; český ľudový tanec

hypotekárny úver

pôžička s ručením nehnuteľnosťou

chačkar

arménska pamätná stéla alebo skalný reliéf s krížom

chambre séparée

oddelená miestnosť v zábavných podnikoch

charakter

osobná povaha; súhrn typických vlastností a znakov bytostí alebo vecí; ráz, povaha, osobnosť

charakteristika logaritmu

kompaktná časť dekadického logaritmu

charakteristika

vyzdvihnutie príznačných vlastností alebo znakov

charakterný

čestný, zásadový, povahovo vzorný

chargé d affaires

dočasný alebo trvalý zástupca vedúceho diplomatickej misie

charita

dobročinnosť, praktická láska k blížnemu v kresťanskom zmysle

charizma

zvláštny dar Ducha Svätého, v prenesenom zmysle mimoriadna schopnosť pôsobiť na iných ľudí

charm

šarm, pôvab; vlastnosť niektorých elementárnych častíc zachovávajúcich sa v silných interakciách; kvantové číslo charakterizujúce kvark

Cháron

v starogréckom bájosloví prevozník cez Acheruntské jazero v podsvetí do ríše mŕtvych

charta

listina dôležitého obsahu; dekrét

charter

nájom lodí alebo lietadiel na jednu alebo obmedzený počet plavieb alebo letov mimo pravidelného cestovného poriadku

chartreuse

jemne korenený sladký bylinkový likér

Charybda

skazonosný morský vír v Messinskej úžine proti víru Scylle, v prenesenom význame sa používa výraz dostať sa zo Scylly do Charybdy, čiže z jedného rizika do druhého, z blata do kaluže

cholekarciferol

vitamín D, ktorý hrá významnú úlohu pri liečbe rachitídy; najviac je obsiahnutý v rybacom tuku

chotár

pozemky patriace obci, hranica medzi pozemkami dvoch obcí

iliterárny

neschopný čítať a písať, nevzdelaný

imaginárny

neskutočný, vymyslený, domnelý

imobilárny

nehnuteľný

impresário

umelecký podnikateľ; organizátor verejných umeleckých vystúpení

imunofarmakológia

súčasť farmakológie študujúca imunologické účinky liekov

in contrario

naopak, v opačnom prípade

in margine

na okraji, mimochodom

inaparentný

v medicíne: skrytý

indukčnosť skalárová

veličina charakterizujúca schopnosť indukovať pri zmene elektrického prúdu elektromotorické napätie

infarkt

ohraničené odumretie srdcového tkaniva po zamedzení prívodu krvi z tepny do srdcovej svaloviny

infraklavikulárny

podkľúčny

infražiarič

infračervený žiarič

inkarcerácia

priškripnutie, napr. kýly; uväznenie

inkarnácia

vtelenie, prevtelenie

inkomparabilný

nezrovnateľný, neporovnateľný

insulárny

ostrovný, týkajúci sa ostrova

inštrumentárka

zdravotná sestra, ktorá pri operácii podáva chirurgovi nástroje, stará sa o ich sterilitu a nepoškodenosť

intarzia

vykladanie nábytku odlišným drevom, slonovinou a pod. v podobe obrazcov alebo vzorov

inter arma silent Musae

medzi zbraňami múzy mlčia, v prenesenom význame: počas vojen sa nedarí umeniu

intercelulára

medzibunkový priestor v pletive rastlín

interlineárny

medziriadkový

intermediárny

medzi dvomi vecami, medzičlánkový

intermolekulárny

medzimolekulárny, nachádzajúci sa medzi molekulami

intermuskulárny

medzisvalový

interparlamentný

medziparlamentný

interplanetárny

nachádzajúci sa medzi planetami, medziplanetárny

intraalveolárny

nachádzajúci sa vnútri alveol

intraartikulárny

nachádzajúci sa vnútri kĺbu

intracelulárny

vnútrobunkový

intramolekulárny

týkajúci sa javu prebiehajúceho vo vnútri molekuly

intramuskulárny

vnútrosvalový, medzisvalový

intranukleárny

nachádzajúci sa vnútri jadra bunky

intravaskulárny

nachádzajúci sa v cieve

invar

zliatina železa a niklu s nízkou teplotnou rozťažnosťou

invariancia

nemennosť, nepremennosť, stálosť

invariant

v matematike výraz s nemennou hodnotou, nepremenná veličina

invariantnosť

vlastnosť veličiny

invariantný

nemenný

inventár

súhrn hnuteľných vecí v určitom priestore; zoznam hnuteľného majetku

inventarizácia

kontrola účtov, vykonanie inventúry

ionizujúce žiarenie

pri prechode hmotným prostredím vyvoláva ionizáciu

iregularita

nepravidelnosť

ireparabilný

nenapraviteľný, neopraviteľný

itinerár

cestovný denník; opis cesty pri automobilových pretekoch

izalobara

izolínia tlakovej tendencie

izobara

krivka závislosti objemu na teplote pri stálom tlaku; izolínia tlaku vzduchu, spojnica miest s rovnakým tlakom vzduchu

jaguár

veľká mačkovitá šelma; značka luxusného automobilu

janičiari

vybrané pešie oddiely tureckej armády do začiatku 19. storočia, spravidla zo zajatých a poturčených balkánskych Slovanov

jantár

fosílna živica prevažne z ihličnatých stromov; ozdobný kameň, sukcinit

jantárová cesta

obchodná trasa prechádzajúca viacerými krajinami v časoch Rímskej ríše

jarl

stredoveký titul krajského náčelníka v škandinávskych krajinách, neskôr titul švédskeho kráľovského miestodržiteľa

jarmok

trh, spravidla výročný

jarovizácia

prvé štádium fyziologického vývoja rastlín; spôsob rýchlenia počiatočného vývoja jarných plodín zvyšovaním vlhkosti semena pri určitej teplote

juliánsky kalendár

zaviedol ho Julius Caesar v roku 46 n.l., platil do roku 1582

kabaret

zábavný program; podnik, v ktorom sa tento program predvádza

kagulár

príslušník teroristickej fašistickej organizácie vo Francúzsku pred 2. svetovou vojnou

kalamár

nádobka na atrament

kalendár

súpis dní a mesiacov v časovej postupnosti

kalvária

umelecké zobrazenie Ježiša Krista, prenesene veľké utrpenie (podľa biblickej hory Kalvária, na ktorej bol Ježiš ukrižovaný)

kamarila

tajná vplyvná skupina okolo významnej osobnosti

kanárik

malý spevavý vták chovaný v klietkach

kancelár

v stredoveku vedúci úradník svetského alebo duchovného vyššieho úradu; titul niektorých stredoeurópskych kurfirstov; v niektorých krajinách, napr. v Nemecku, titul najvyšších predstaviteľov štátu, napr. predsedu vlády; predstavený vysokého úradu, najčastejšie prezidentskej kancelárie

kandahár

lankové lyžiarske bezpečnostné viazanie

kapara

stredozemný tŕnitý ker s chutnými púčikmi

kapary

púčiky kra kapara, obľúbená lahôdka

kapilára

trubica s veľmi malým vnútorným priemerom; vlásočnica; jemný prieduch v pôde

kapilarita

zvyšovanie alebo znižovanie hladiny v kapiláre; vystupovanie podzemnej vody v priepustných horninách

kapparot

židovský zvyk rituálneho obetovania kohúta a sliepky pred sviatkom Jom Kippur, Dňom zmierenia

kapybara

najväčší hlodavec, pochádza z Južnej Ameriky

kar

uzáver horského ľadovcového kotla; hostina po pohrebe na pamiatku zosnulého

karabína

krátka ľahká puška; zaistené kovové putko

karafa

sklenená fľaša so zabrúseným hrdlom

karafiát

klinček, rôznofarebný kvet

karaka

stredoveká plachetnica s tromi alebo štyrmi sťažňami a vysokými ustupujúcimi nástavbami na korme aj na prove

karakal

stepný rys žijúci v Ázii a v Afrike

kara-kara

opojný nápoj niektorých tichomorských národov

karakola

pohyb závodného koňa v kruhu; v 16. storočí bojová formácia jazdectva na boj proti pechote vyzbrojenej streľnými zbraňami

karakul

kožušina z jahniat uzbeckej ovce, sivý perzián, širaz

karakum

názov stredoázijských púští a polopúští

karakurt

juhoeurópsky a ázijský jedovatý pavúk

karambol

zrážka, náraz (napr. guľou na gulečníku)

karamel

pálený, karamelizovaný cukor

karanténa

dočasné obmedzenie pohybu osoby podozrivej z infekčnej choroby; odlúčenie, oddelenie, dočasná izolácia

karát

jednotka hmotnosti drahokamov, drahých kovov a perál (=0,2 g); merítko rýdzosti drahých kovov

karate

japonské kontaktné bojové umenie

karaván

obytný automobil alebo obytný príves automobilu

karavána

výprava v púšti; dlhý sled dopravných prostriedkov; špeciálne letiskové vozidlo na pomocné riadenie pristávania a odletu lietadiel

karavánseráj

útulok, ubytovňa pre karavány

karavela

trojsťažňová stredoveká loď; francúzsky typ tryskového dopravného lietadla

karbamid

močovina

karbid vápnika

pôsobením vody sa z neho získava acetylén

karbid

zlúčenina uhlíka s kovom alebo polokovom

karbidácia

zahrievanie kovu alebo oxidu kovov s uhlíkom bez prístupu vzduchu, získavanie karbidu týmto postupom

karbofer

v baníctve prístroj na zisťovanie prítomnosti metánu v banských plynoch

karbol

vodný roztok kyseliny karbolovej, dezinfekčný prostriedok

karbón

útvar mladších prvohôr s výskytom nahosemenných rastlín a plazov

karbonácia uhlia

získavanie koksu zahrievaním uhlia pri vysokej teplote a bez prístupu vzduchu

karbonácia

zušľachťovanie textílií pôsobením kyseliny sírovej na rastlinné nečistoty vlny; umelé sýtenie oxidom uhličitým, napr. nealkoholických nápojov; konzervácia dreva opaľovaním

karbonádo

čierna odroda diamantu

karbonári

talianska a francúzska tajná buržoázna revolučná organizácia v 19. storočí, ktorá usilovala o zvrhnutie bourbonovskej dynastie

karbonát

uhličitan; čierna odroda diamantu, sivo až čierno sfarbená grafitom, karbonádo

karbonatizácia

rozklad hornín zvetrávaním

karbonifikácia

premena rastlín na uhlie

karbonizácia

uhoľnatenie, zuhoľnatenie, druh fosilizácie; zahrievanie organických látok za neprítomnosti vzduchu, zuhoľňovanie; spôsob odstraňovania celulózových vlákien z vlny

karbonylácia

reakcia acytylénu s oxidom uhoľnatým a zlúčeninami s vodíkovým atómom

karborafín

práškové rastlinné uhlie s veľkou adsorpciou

karbovanec

menová jednotka Ukrajiny

karboxyl

jednoväzbová funkčná skupina organických karbónových kyselín, karboxylová skupina

karboxylácia

zavedenie karboxylovej skupiny do molekuly organickej zlúčeniny

karbunkul

hnisavý zápal kože a podkožného tkaniva, vlasových váčkov

karburátor

zariadenie vytvárajúce zápalnú zmes pre motor

karcer

trest školského väzenia na stredných školách v 19. storočí

karcinofóbia

chorobný strach z ochorenia na rakovinu

karcinogén

látka spôsobujúca zmeny normálnych buniek na nádorové, karcinogénne

karcinogenéza

vznik a vývoj zhubného nádoru

karcinogenita

schopnosť vyvolať nádorovité bujnenie

karcinogénny

rakovinotvorný

karcinológia

náuka o zhubných nádoroch

karcinóm

zhubný nádor, rakovina

karcinostatikum

látka zastavujúca rozmnožovanie a rast buniek nádorových tkanív, cytostatikum

karcinóza

celkové zachvátenie organizmu rakovinou

karda

astrovitá rastlina pestovaná ako zelenina

kardamon

zázvorovitá rastlina, korenie

kardia

vyústenie pažeráka do žalúdka

kardiak

človek trpiaci chronickou srdcovou chorobou

kardiaká

lieky povzbudzujúce činnosť srdca

kardialgia

bolesť žalúdka; bolesť v srdcovej krajine

kardiálny

týkajúci sa srdca alebo vyústenia pažeráka do žalúdka

kardinál

vysoký hodnostár katolíckej cirkvi oprávnený voliť pápeža, po pápežovi najvyšší duchovný hodnostár; pestrofarebný pinkovitý vták teplejších oblastí Južnej a Severnej Ameriky

kardinálka

kaprovitá akváriová ryba

kardio-, kardi-

prvá časť zložených slov s významom srdce, srdcový

kardiocentrum

stredisko pre výskum a liečbu ochorení srdca

kardiochirurg

odborník v kardiochirurgii

kardiochirurgia

odbor chirurgie, ktorý sa zaoberá chirurgickou liečbou ochorení srdca a veľkých srdcových ciev

kardiológ

odborník v kardiológii

kardiológia

srdcové lekárstvo

kardiomonitor

prístroj zaznamenávajúci činnosť srdca na obrazovke - monitore

kardiomyopatia

ochorenie svaloviny srdca vedúce k srdcovej slabosti a poruchám srdcového rytmu

kardionálny

hlavný, rozhodujúci, podstatný, najdôležitejší

kardioplegia

zástava srdca, srdcová mŕtvica

kardiopulmonálny

týkajúci sa srdca a pľúc

kardioskop

elektrónkový oscilograf s monitorom na sledovanie bioelektrických potenciálov srdca

kardioskopia

vyšetrovanie srdcovej činnosti kardioskopom

kardiospazmus

porucha kruhového svalu uzatvárajúceho prechod z pažeráka do žalúdka

kardiostimulátor

prístroj stimulujúci srdce elektrickými impulzmi

kardiotachograf

prístroj zaznamenávajúci tep srdca

kardiotómia

chirurgické rozšírenie priechodu pažeráka do žalúdka

kardiotonikum

liek rastlinného pôvodu povzbudzujúci činnosť srdca

kardiovaskulárny

týkajúci sa srdca a ciev

karditída

zápal srdca

karé

bravčové mäso z chrbta; obdĺžnikový kanton na vlajke; štvorcový útvar spoločných figurálnych tancov

karencia

nedostatok niektorej živiny alebo látky vyvolávajúci chorobný stav rastliny; nedostatok; čakacia doba, počas ktorej sa prerušuje nejaká činnosť

karet

podľa predpisov a zásad judaizmu, trest vyhnania zo židovskej obce; označenie predčasnej smrti človeka chápanej ako boží trest

kareta

druh veľkej morskej korytnačky teplých morí, kareta obrovská; ľahký jednozáprahový voz, kára

karfolit

zásaditý kremičitan mangánu a hliníka, kosoštvorcový nerast

kargo

lodný, železničný alebo letecký náklad

kari, curry

jemne mletá orientálna zmes ostrých tropických druhov korenia

karibu

druh soba

karier

jedinec prenášajúci dedičné choroby; druh bradavičnatého holuba

kariéra

úspešná životná dráha, rýchly postup v zamestnaní, dosiahnutý úspech

karies

zubný kaz, dlhodobý zápal kosti; kostižer

karikatúra

zosmiešňujúce vyobrazenie; nepodarený kresliarsky výtvor, spotvorenina

karimatka

plastová tepelne izolujúca podložka, na ktorej ležia ľudia napr. na pláži či na kúpalisku

karit

hornina z ortoklasu, albidu a egerínu

karma

v indickom náboženstve predurčenie človeka, jeho osud; plynový prietokový ohrievač vody

karmata

stúpenec šíitského hnutia usilujúceho o zavedenie všeobecnej rovnosti a spravodlivosti

karmelita

člen žobravého mníšskeho rádu

karmín

červenofialové farbivo, karmazín

karnalit

vodnatý chlorid horečnato-draselný, kosoštvorcový nerast

karnát

vo výtvarnom umení označenie farby ľudského tela

karneol

žltočervený chalcedón, nerast

karner

kaplnka s kostnicou

karnet

colná priepustka pre motorové vozidlá a ich náklad, blok poukážok alebo poukazov

karneval

veľká slávnosť za účasti maskovaných osôb, sprievod, maškarný ples

karnifikácia

nahradenie pľúcneho tkaniva novo utvoreným väzivom mäsitého vzhľadu

karnivol

živočích, ktorý sa živí mäsitou potravou, mäsožravec

karnivoria

mäsožravosť

karnivorný

mäsožravý, hmyzožravý

karnotit

vodnatý vanadát uranylu a draslíka, nerast

káro

kockovaný vzor, látka s takýmto vzorom, v kartách výraz pre červenú kosoštvorcovú farbu

karoséria

ložná a krycia časť motorového vozidla určená pre cestujúcich a náklad, horná, vonkajšia časť automobilu

karotáž

geofyzikálna metóda určovania geologického profilu vrtu

karotén

organické rastlinné farbivo, ktoré organizmus dokáže premeniť na vitamín A, prekurzor vitamínu A, provitamín A

karotenoid

prirodzené organické farbivo podmieňujúce žlté, oranžové a červené sfarbenie plodov a kvetov, lipochróm

karotída

krčná tepna

karotka

sladká mrkva

karpálny

zápästný

karpatská oblasť

horská oblasť Karpát

karpobiológia

náuka o semenách a plodoch rastlín, karpológia

karpofágia

plodožravosť

karpológia

náuka o plodoch rastlín

karposóma

plodnica vyšších húb

karpotropizmus

pohyb stopiek kvetu do polohy vhodnej na vypadávanie semien

kartel

združenie podnikov s rovnakým predmetom podnikania na spoluprácu v odbyte a iných oblastiach

karter

spodná časť skrine výbušného motora s kľukovým mechanizmom

karto-

prvá časť zložených slov s významom mapa, mapový

kartografia

náuka o mapách; zhotovovanie máp a plánov

kartomantia

hádanie z kariet, veštenie z kariet

kartometria

náuka o meraní na mapách

kartón

druh tvrdého papiera, lepenka, krabica z lepenky, návrh nástennej maľby, mozaiky a pod. na papieri v skutočnej veľkosti prevedený uhľom, farbou alebo ceruzkou

kartotéka

lístkovnica; súbor lístkov s určitými údajmi zoradený abecedne alebo podľa iného systému

kartuš, kartuša

ozdobné orámovanie znaku, nápisu alebo hesla, takto orámovaná, spravidla oválna doska

kartúza

kláštor rádu kartuziánov

kartuzián

príslušník prísneho mníšskeho rádu kartuziánov

karunkula

hrbolček, mäkký výrastok na tele niektorých vtákov

karusel

kolotoč; druh zvislého sústruhu; jazdecká prehliadka; šermiarsky turnaj; cestný kruhový objazd; otáčavá časť televíznej kamery s objektívmi

karyatída

socha ženskej postavy

karyo-

prvá časť zložených slov s významom bunkové jadro

karyogamia

splývanie jadier gamét, vznik oplodnenej vajcovej bunky

karyológia

náuka o štruktúre a funkcii bunkového jadra

karyolymfa

kvapalná zložka bunkového jadra

karyolýza

rozpad jadra bunky

karyon

bunkové jadro

karyoplazma

živá hmota jadra bunky; plazma jadra bunky; nukleoplazma

karyorexia

rozpad jadra bunky, jeho drobenie

karyotyp

súbor chromozómov jadra telovej bunky

katamaran

plavidlo obyvateľov tichomorských ostrovov s dvomi trupmi alebo s postrannými plavákmi

katar

zápal sliznice; príslušník náboženskej sekty hlásajúcej dobrovoľnú chudobu a odmietajúcej sviatosti, uctievanie kríža a relikvií

katarakt

perej, nízky stupňovitý vodopád; zariadenie na tlmenie nežiadúcich mechanických kmitov

katarakta

sivý zákal

katarzia

očistenie; záverečná časť klasickej drámy, obsahujúca mravne očistné poučenie, abreakcia

kaukliar

kúzelník, eskamotér, komediant; podvodník, intrigán

kaviár

ikry lososovitých a jeseterovitých rýb konzervované soľou

keyboard

klávesnica, klaviatúra, klávesové nástroje

klaret

mladé víno bledočervenej farby z tmavých druhov hrozna

klarifikácia

odstraňovanie znečisťujúcich látok z roztokov alebo tekutín

klarinet

jazýčkový drevený dychový hudobný nástroj

klariska

príslušníčka ženskej vetvy rehoľného rádu minoritov

klarit

zložka čierneho uhlia

klark

percentuálne určenie obsahu prvkov v horninách alebo v zemskej kôre

klarkia

severoamerická letnička rodu Clarkia

klavikulárny

týkajúci sa kľúčovej kosti

koarktácia aorty

zúženie aorty

kokarda

stužkový odznak na čiapke; stužková ružica zo stužiek v národných farbách alebo vo farbách politickej strany; záhradný kvet

kolapsar

zrútená hviezda s veľkou hustotou a silnou gravitáciou, tzv. čierna diera

kologaritmus

záporný logaritmus; logaritmus prevrátenej hodnoty

kolumbárium

miesto pre ukladanie urien s popolom zosnulých

komentár

vysvetľujúca poznámka, výklad, vysvetlenie

komisár

osoba určená na vykonanie zvláštnej úlohy, zastupujúca štát, štátnu správu alebo významnú organizáciu; stupeň úradnej hodnosti v štátnej správe

komisionár

obchodník vykonávajúci pre príkazcu určitú záležitosť

komparácia

porovnávanie, prirovnávanie, stupňovanie prídavných mien

komparatistika

porovnávacia vedecká metóda, náuka o použití tejto metódy

komparatív

druhý stupeň stupňovania prídavných mien a prísloviek

komparátor

porovnávací obvod

komparz

zbor divadelných alebo filmových štatistov; zboristi

komplementár

spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý za jej záväzky ručí celým svojim majetkom

komunard

príslušník ozbrojenej jednotky Parížskej komúny v roku 1871

konciliarizmus

v katolíckej cirkvi hnutie vychádzajúce z myšlienky, že koncil je najvyššou cirkevnou autoritou

kontrarevolúcia

politický alebo ozbrojený boj o zvrátenie revolučného vývoja; protirevolučné hnutie, regresívny proces smerujúci k nastoleniu predrevolučného stavu vecí

kontrárnosť

protiľahlosť, opačnosť, protichodnosť

konziliár

odborník prizvaný ošetrujúcim lekárom na konzultáciu

konziliárny

poradný

koronárna jednotka

jednotka intenzívnej starostlivosti v nemocnici pre pacientov po operácii srdcovocievneho systému

koronárny

vencovitý, vencový

korpuskulárne žiarenie

tvoria ho častice s nenulovou hmotnosťou

korzár

pirát, námorný lupič; majiteľ alebo nájomca lode splnomocnený bojujúcim štátom k námorným operáciam s právom koristi

kovariancia

miera vzájomnej väzby medzi dvomi náhodnými veličinami

kovariantnosť

zachovanie tvaru rovníc vo všetkých vzťažných sústavách, inerciálnych aj neinerciálnych

kuguár, kaguár

mačkovitá šelma žijúca v amerických horách; puma americká

kulinársky

kuchársky

kulinárstvo

poznanie potravín a poživatín a ich správne používanie pri príprave jedál

kuloár

vedľajšia chodba alebo vedľajšia miestnosť významnej budovy; miesto v ústraní; zákulisie; strmá, úzka, hlboká roklina

kuloárny

neoficiálny, zákulisný; postranný

kultivar

vyšľachtená odroda úžitkovej rastliny

kumarón

surovina na výroba plastických látok

kurare

prudký tzv. šípový jed, extrakt z kôry tropických lián

kvarcit

metamorfovaný kremenec; kremitý pieskovec

kvardián

predstavený niektorých kláštorov, napr. františkánskych

kvark

typ častíc, z ktorých sú zložené hadróny; častica, na ktorú pôsobí tzv. silná sila

kvart

štvrťka, štvrťarchový formát papiera; úder kordom; štyri karty rovnakej farby s postupnými hodnotami

kvarta

štvrtá trieda osemročných stredných škôl; v hudbe štvrtý stupeň diatonickej stupnice; interval, v ktorom tento stupeň tvorí vyšší tón

kvartácia

spôsob odstraňovania striebra, medi a iných prvkov zo surového zlata použitím kyseliny dusičnej; spôsob získavania priemernej vzorky chemického, geologického, technického materiálu na analýzu; kužeľové štvrtenie

kvartál

štvrťrok

kvartána

druh maláriovej horúčky vracajúci sa každý štvrtý deň

kvartér

najmladšie obdobie geologickej minulosti vyznačujúce sa striedaním chladných a teplejších období, vznikom a vývojom človeka, štvrtohory, antropozoikum

kvartet

skladba pre štyri, spravidla sláčikové nástroje; štyri bunky vznikajúce z materskej bunky

kvarteto

súbor štyroch interprétov alebo nástrojov, spravidla sláčikových; druh kartovej hry

kvartil

tri hodnoty znaku, ktoré rozdeľujú usporiadaný rad hodnôt znaku do štyroch rovnakých častí

kvarto

štvorvalcová valcovacia stolica

kvazar

kozmický objekt podobný hviezdám s veľkým červeným posuvom, intenzívny rádiový zdroj

kvestionár

dotazník

kyselina stearová

mastná kyselina v prirodzených tukoch

l´art pour l´art

umelecký smer považujúci samotné umenie za cieľ tvorby, umenie pre umenie

labiovelára

spoluhláska vytváraná zaokrúhlením pier, napr. u

lahar

bahenný prúd sopečných tufov s prevahou vody

lamarckizmus

evolučná teória rozšírená pred darvinizmom; vytvoril ju J. B. Lamarck

laminárny

vrstevnatý, vláknitý, prebiehajúci v paralelných vrstvách

lanarkit

kyslíkatý sulfát olova, jednoklonný nerast

laparokéla

brušná prietrž, brušná kýla

laparoskopia

optická metóda vyšetrovania brušnej dutiny a jej orgánov

laparotómia

chirurgické otvorenie brušnej dutiny

lapidárium

zbierka kamenných starožitností (plastík a sôch), budova pre túto zbierku

lapidárnosť

stručnosť, výraznosť, jadrnosť vyjadrovania

lapidárny

neobyčajne veľký, výrazný; stručný a výstižný

lár

starorímsky bôžik ochraňujúci domov

larderellit

zásaditý boritan amónny, jednoklonný nerast

largo

široko, pomaly; skladba v tomto tempe

lari

základná menová jednotka v Gruzínsku

larva

vývojové štádium hmyzu medzi vajíčkom a kuklou; maska, škraboška; obličaj, tvár

laryngála

hrtanová spoluhláska, v niektorých jazykoch hrdelná hláska

laryngektómia

chirurgické odstránenie hrtana, preťatie hrtana

laryngitída

zápal hrtana

laryngofaryngitída

zápal hrtana a hltana

laryngofón

hrdelný mikrofón, do ktorého sa hlas prenáša pritlačením ku hrdlu

laryngológ

odborník v laryngológii, „krčiar“

laryngológia

náuka o hrtane a jeho chorobách; krčné lekárstvo

laryngotómia

chirurgické otvorenie hrtana

larynx

hrtan

lastúrničiar

bahniakovitý vták živiaci sa lastúrami

Laugarício

starorímsky názov Trenčína

lazar

chorý človek; mrzák; chudák, úbožiak; podľa biblického Lazara

lazaret

stredne veľká vojenská nemocnica

lazarita

príslušník kongregácie zameranej na misijnú a kazateľskú činnosť

lege artis

podľa zákona, predpisu, zásady

legendárny

opradený legendami, neskutočný, bájny; slávny

leopard

veľká mačkovitá šelma žijúca pôvodne v Afrike a v Ázii, panter

leprosárium

ústav, nemocnica alebo osada pre malomocných, chorých na lepru

letargia

dlhodobý duševný útlm; nečinnosť, ochabnutosť

levhart

veľká mačkovitá šelma, pôvodne žijúca v Afrike a Ázii, leopard, pardál, panter

lidar

laserový rádiolokátor

lineárna rovnica

rovnica prvého stupňa s neznámou naviac v prvej mocnine

lineárny

priamočiary; týkajúci sa priamky; štíhly, leptosómny, astenický, dolichomorfný (typ človeka)

livarot

druh francúzskeho mäkkého syra v malých kotúčoch previazaných prúžkom červeného papiera

lobárny

lalokový, postihujúci lalok

logaritmovať

vypočítať logaritmus daného čísla; počítať pomocou logaritmických tabuliek

logaritmus

číslo ktorým je nutné umocniť základ na získanie logaritmovaného čísla; pojem umožňujúci nahradiť zložitejšie matematické operácie jednoduchšími

lombard

krátkodový úver so založením hnuteľných vecí

lombardské malomocenstvo

choroba vyvolaná nedostatkom vitamínu

lunapark

zábavný park

lunárny rok

dvanásť synodických mesiacov

lunárny kalendár

vychádza zo synodického mesiaca

lunárny

mesačný, týkajúci sa Mesiaca

lunisolárny

vzťahujúci sa na Mesiac a Slnko

lupus vulgaris

tuberkulóza kože s tvorbou lupómov

lymfosarkóm

zhubný nádor lymfatického tkaniva

maar

nálevkovitý sopečný kráter vyhĺbený výbuchom priamo v zemskom povrchu

magna charta

časté označenie listín upravujúcich základné štátne a občianskoprávne otázky

Magna charta libertatum

Veľká listina slobôd, prehlásenie, ktoré si vymohla na anglickom kráľovi Jánovi Bezzemkovi v roku 1215 šľachta a duchovenstvo, zaručovala šľachte základné slobody voči panovníkovi

maharadža

titul indických domorodých panovníkov, knieža

maharání

manželka maharadžu, indická kňažná

makarónsky

používajúci slová dvoch aj viacerých jazykov v jednom texte

makaróny

hrubšie duté cestoviny v tvare rúrky

makiwara

podložka používaná pri nácviku tvrdých úderov karate

makromolekulárna chémia

náuka o vzniku, vlastnostiach a správaní makromolekulárnych látok

makroparazit

parazit viditeľný voľným okom

makulár

koncept spisu; kniha na rukopisné záznamy o jednaní

malária

bahenná zimnica spôsobená krvným parazitom prenášaným komármi rodu Anopheles

malarik

človek trpiaci maláriou

maláriológ

odborník v maláriológii

maláriológia

odbor lekárstva, ktorý sa zaoberá výskumom a liečbou malárie

maleolárny

členkový

mallardit

vodnatý síran mangánu, nerast

Malleus maleficarum

v latinčine Kladivo na čarodejnice, kniha dominikánskych mníchov Institorisa a Spengera z 15. storočia, ktorá slúžila ako príručka pri procesoch s čarodejnicami

malum necessarium

v latinčine nutné zlo

mandarín

vysoký čínsky cisársky hodnostár

mandarínka

citrusový plod s chuťou podobnou chuti pomarančov

mandatár

zmocnenec; osoba, ktorá dostala poverenie k zastupovaniu

manudharma

indická literárna pamiatka bráhmanizmu

manzardka

podkrovie, podkrovná miestnosť, podkrovný byt; strecha zložená z dvoch rôzne sklonených plôch

mara

hlodavec žijúci v Argentíne

marabu

africký bocian so silným zobákom živiaci sa zdochlinami

Marabut

islamský veštec; asketický pustovník v severnej Afrike; hrob arabského svätca

maracas

pár dutých drevených gulí, rumba gule

maral

kaukazský jeleň

maran

posmešné označenie násilne pokrsteného Žida a Maura v 15. storočí, tajne zachovávajúceho pôvodné náboženské presvedčenie

maraska

divorastúca višňa v Dalmácii

maraskino, maraschino

višňový likér z marasky

marast

bahno, bažina, blato; mizerné počasie

maratón

dlhá, zdĺhavá, vyčerpávajúca činnosť

maratónsky beh

vytrvalostný bežecký závod dlhý 42,2 km

marazmus

schátralosť vekom; schátralosť duševná, morálna alebo telesná; zlé, nedôstojné pomery

marcato

v hudbe: výrazne, dôrazne

marcia funebre

smútočný pochod

marcia

v hudbe: pochod, v pochodovom tempe

marciálny

vojenský, vojnový; mohutný, statný (o postave)

marcipán

krehký a jemný perník s medom; mandľová náplň do cukroviniek a zákuskov

mare

tmavé zóny na Mesiaci a na Marse; more

maréna

lososovitá ryba s veľmi chutným mäsom

maréna

sladkovodná aj morská ryba

mareograf

prístroj registrujúci zmeny výšky morskej hladiny

margarit

priesvitný jednoklonný nerast

marginálie

poznámky na okrajoch listu alebo na vonkajšom okraji stránky

marginálny

okrajový, krajný, medzný

maribo

polotvrdý syr z dánskeho ostrova Lolland

marihuana

druh omamnej látky, hašiš, sušené listy indického konope, opiát

marimba

xylofónový nástroj černošského pôvodu

marína

obraz mora alebo jeho pobrežia; zastaralý výraz pre námorníctvo, loďstvo

marináda

kyslý alebo sladkokyslý korenený nálev na nakladanie mäsa, rýb a pod.

maringotka

obytný drevený alebo plechový voz

marinný

vzťahujúci sa na more

marioneta

bábka vedená na nitiach alebo drôtoch

mariška

slangový výraz pre marihuanu

maritímny

morský; námorný

marka

základná menová jednotka v Bosne a Hercegovine, predtým v Nemecku

markantný

nápadný, výrazný, význačný

market

trh

marketéria

jemná intarzia

marketing

koncepcia výrobnej a obchodnej politiky firmy

markírovať

predstierať, simulovať

markitán

civilista predávajúci v žoldnierskych armádach potraviny a iný tovar

markitánka

prostitútka sprevádzajúca žoldnierske jednotky na ich výpravách

markíz

francúzsky šľachtický titul, stupeň medzi grófom a kniežaťom

markíza

manželka markíza, titul šľachtičnej; strieška nad oknom alebo vchodom na ochranu pred dažďom alebo slnkom; široké kreslo francúzskeho typu z 18. storočia

markovať

značkovať, označovať; vytyčovať, vyznačovať; zaznamenávať, napr. predaný tovar

maroilles

francúzsky mäkký syr s tenkou vrstvou plesne na povrchu

marón

strom gaštan jedlý a jeho plod

maronita

príslušník sýrsko-kresťanskej cirkvi

marsala

druh talianskeho dezertného vína

maršal

vysoká vojenská hodnosť, v poradí druhá po generalissimovi

maršálek

predseda poľského Sejmu (parlamentu)

marše

prímorské nížiny pri Severnom a Baltskom mori, občasne zaplavované

martellando

v hudbe: búšivo

martini

značka vermutu; miešaný nápoj z vermutu a ginu alebo vodky

martit

veľmi kvalitná železná ruda

martýr

mučeník

martýrion

hrob mučeníka s oltárom, svätyňa na pamätnom mieste

martýrium

mučeníctvo; doba veľkých utrpení; neznesiteľné trápenie

marxizmus

teória marxistického poňatia dejín s vyvodenou vedúcou úlohou proletariátu

marža

rozdiel, medzera; obchodná prirážka; rozdiel kurzov na rôznych burzách

mascarpone

čerstvý taliansky syr s vysokým obsahom tukov

maskarón

plastický ozdobný motív v podobe ľudskej tváre

maškaráda

sprievod maskovaných postáv; smiešne oblečenie; pretvárka, falošnosť, neúprimné, niečo zakrývajúce konanie

matriarchát

rodové zriadenie so ženou ako vedúcou osobnosťou; spoločnosť založená na príbuzenstve a dedení v materskej línii

medulárny

miechový; dreňový

medzimolekulárny

jestvujúci, uskutočňujúci sa medzi molekulami

medziplanetárny

jestvujúci, uskutočňujúci sa medzi planétami, napr. medziplanetárny let

megaron

v gréckej a egejskej kultúre dom s pravouhlým pôdorysom a s otvorenou predsieňou

memoáre

životné pamäte, spomienky, životné zápisky

menarché

prvá menštruácia

metakarpus

záprstie

metatartus, metatarzus

priehlavok

metatarzalgia

bolesť priehlavku

miliarda

tisíc miliónov

miliárna tuberkulóza

rozptýlená do všetkých tkanív, veľmi zhubná

militárie

starožitnosti vzťahujúce sa na vojenstvo

militarizmus

podriadenie štátneho a verejného života armáde a jej záujmom ako súčasť prípravy na vojnu; vojenský duch ovládajúci verejný život

Military Police

vojenská polícia v USA a niektorých iných krajinách, skratka MP

minaret

štíhla veža pri islamskej modlitebni

misionár

šíriteľ náboženstva medzi inovercami; šíriteľ nejakej ideológie medzi odporcami

Mjanmarsko

bývalá Barma

moaré, moiré

charakteristická kresba, vzorovanie, štruktúra; jemná rušivá štruktúra na obrazovke alebo fotografii

mobiliár

zariadenie objektu; prenosné zariadenie

modularita

skladobnosť, zostaviteľnosť

molár

zub „stolička“

molarita

molárna koncentrácia; počet molov konkrétnej zložky v1 litri roztoku

monarcha

samovládca, panovník na doživotie

monarchia absolutistická

panovník má neobmedzenú a výlučnú vládnu moc

monarchia

forma štátu na čele s panovníkom ako samovládcom obmedzeným alebo neobmedzeným ústavou

monarchia konštitučná

panovník má práva obmedzené ústavou a volenými zastupiteľskými orgánmi

monarchia parlamentná

vládnu moc má volený parlament, panovník má predovšetkým reprezentačné povinnosti hlavy štátu

monartritída

zápalové ochorenie jedného kĺba

monetarizmus

ekonomická teória zdôrazňujúca význam peňazí

monetárny

menový, peňažný

monokarpia

schopnosť rastlín vytvárať plody len raz (jednoročné a dvojročné rastliny)

mononukleárny

jednojadrový; obsahujúci len jedno jadro

monoparéza

obrna jednej ruky alebo jednej nohy

monosacharid

jednoduchý cukor

Morfeova náruč

v prenesenom zmysle spánok (podľa starogréckeho boha spánku Morfea)

mozzarella

taliansky tvrdý syr, pôvodne vyrábaný z byvolieho, dnes z kravského mlieka

multicelulárny

mnohobunkový

multimilionár

mnohonásobný milionár

multiparazitizmus

niekoľko druhov parazitov u jedného hostiteľa

multiparita

viacrodosť

muskarín

jedovatá súčasť muchotrávky (Amanita muscaria), znižuje krvný tlak a spomaľuje srdcovú činnosť

muskulárny

svalový

mutarotácia

schopnosť organických zlúčenín meniť po rozpustení optickú otáčavosť

myokard

srdcový sval, srdcová svalovina

myokarditída

zápal srdcového svalu

myokardóza

nezápalové ochorenie srdcového svalu

myoparalýza

ochrnutie svalstva

myxofibrosarkóm

zhubný nádor z hlienovitého a väzivového tkaniva

narácia

sprostredkovanie deja rozprávaním; v diplomacii úvodná formula textu uvádzajúca dôvod vydania listiny

naratívny

rozprávajúci, vykladajúci

narátor

rečník, rozprávač

narceín

alkaloid ópia, droga

narcis

okrasná cibuľovitá záhradná rastlina so žltými alebo bielymi kvetmi, patrí do čeľade amarylkovitých; v prenesenom význame človek trpiaci sebaláskou, márnivý človek

Narcis

v starogréckej mytológii krásny chlapec zamilovaný sám do seba

narcizmus

chorobná láska k vlastnému telu; márnivosť, sebaláska

nargilé

orientálna vodná fajka, kalián

narko-

prvá časť zložených slov s významom narkotikum, narkóza, narkotický

narkoanalýza

liečba spočívajúca v omámení vedomia pacienta hypnotikami s cieľom umožniť komunikáciu lekára a pacienta

narkolepsia

chorobná spavosť prejavujúca sa záchvatmi krátkeho spánku

narkoman

človek užívajúci narkotiká

narkománia

chorobná túžba po omamných látkach a ich trvalé užívanie; závislosť na omamných látkach

narkotik

osoba užívajúca omamné látky

narkotikum

droga; látka vyvolávajúca narkózu; celkové anestetikum, omamný prostriedok

narkotizácia

strata vnímania bolesti a strata vedomia pacienta vyvolaná narkotikami, napr. pri operácii, uspatie narkotickými prostriedkami

narkóza

celkové znecitlivenie organizmu napr. pri operácii

nartex

krytá pravouhlá predsieň západného vchodu do starokresťanskej alebo byzantskej baziliky

narval

morský cicavec podobný delfínovi

nátriumbikarbonát

sóda bikarbóna; jedlá sóda, biely prášok rozpustný vo vode, používa sa na zlepšenie trávenia

nazarejskí

prvotní kresťania židovského pôvodu; starokresťanská sekta hlásajúca záväznosť Starého zákona aj pre kresťanov; príslušníci maďarskej sekty v 19. storočí uznávajúcej ako prameň viery iba Nový zákon

nazarén

stúpenec nazarenizmu; kresťan zo začiatku kresťanstva, nazarejec

nazarenizmus

maliarsky smer 1. polovice 19. storočia usilujúci o znovuvzkriesenie kresťanského umenia

nazarénstvo

kresťanstvo

nazofaryngitída

zápal nosohltana

nearktis

rastlinná a živočíšna oblasť Grónska, USA, Mexika a Kanady

neartikulovaný

nečlánkovaný, nezrozumiteľný (rečový prejav)

nebulárny

vytvorený z hmloviny, hmlovinový

nefrorária

chirurgické upevnenie bludnej obličky

nektár

v starogréckom bájosloví nápoj bohov; lahodný nápoj; sladká vonná šťava kvetov na prilákanie hmyzu

nektárinka

sladké ovocie podobné broskyni

nelineárna sústava

sústava dvoch fyzikálnych veličín, ktorých vzťah nie je vyjadrený lineárnou rovnicou

neodarvinizmus

z Darwinových myšlienok vychádzajúca evolučná teória, podľa ktorej vonkajšie podmienky nepôsobili na vývoj organizmov

neurovaskulárny

týkajúci sa nervového a cievneho systému

nízkomolekulárne zlúčeniny

zlúčeniny s molekulárnou hmotnosťou do 100

nonparej, nonpareille

stupeň veľkosti písma o šiestich bodoch

notár

právnik poverený štátom k určitým právnym úkonom

nukleárny

jadrový, týkajúci sa jadra atómu

nulipara

žena, u ktorej ešte nenastal pôrod

okarína

ľudový dychový nástroj vajcovitého tvaru z pálenej hliny

okulár

spojná optická sústava na pozorovanie obrazu vytvoreného objektívom

oligarchia

vláda neveľkej skupiny osôb; vládnuca skupina

oligokardia

spomalenie činnosti srdca

omartritída

zápal ramenného kĺbu

omartróza

degeneratívne ochorenie ramenného kĺbu

ontário

odroda jabĺk

ordinár

katolícky biskup; kedysi riadny vysokoškolský profesor; odborný nemocničný lekár

ordinariát

katolícky duchovný úrad s právomocou diecézneho biskupa; druh riadnej vysokoškolskej profesúry

ordinárium

celoročné liturgické predpisy

ordinárny

riadny; obvyklý, bežný, všedný; vulgárny

organopreparát

liečivý výťažok z orgánov živočíchov

originárny

odvodený od vlastníckeho práva predchádzajúceho vlastníka

osárium

kostnica; skrinka na telesné pozostatky

ossarium

kostnica

osteoartritída

zápal kĺbov alebo kostí

osteoartróza

nezápalové degeneratívne ochorenie kĺbu a jeho okolia

osteochondrosarkóm

zhubný nádor z kostného a chrupkovitého tkaniva

osteosarkóm

zhubný kostný nádor

otolaryngológ

odborník v otolaryngológii

otolaryngológia

odbor, ktorý sa zaoberá krčnými a ušnými chorobami

otorinolaryngológ

odborník na ušné, nosné a krčné choroby

otorinolaryngológia

ušné, nosné a krčné lekárstvo

ovariálny

vaječníkový

ovariektómia

chirurgické odstránenie vaječníka

ovariola

trubica, v ktorej sa u hmyzu tvoria a dozrievajú vajíčka

ovaritída

zápal vaječníka

ovárium

vaječník; semenník rastlín

oviari-, ovario-

prvá časť zložených slov s významom vaječník, vaječníkový, vajce

oviparia

rozmnožovanie vajíčkami, vajcorodosť

ovipariá

živočíchy rozmnožujúce sa vajíčkami

palearktický, paleoarktický

vzťahujúci sa k severnej časti Starého sveta, teda k Európe, strednej a severnej Ázii a severnej Afrike

palmáre

odmena právnemu zástupcovi alebo obhajcovi

panarícium

hnisavý zápal kožného a podkožného tkaniva prstov

panchart, parchant

nemanželské dieťa; posledný riadok odstavca prevedený na prvý riadok ďalšej stránky, kde zostáva samotný

pankarditída

zápal vrstiev srdcovej steny

papilokarcinóm

zhubný papilón v močových cestách

par avion

lietadlom, letecky (medzinárodné označenie listových zásielok)

par excellence

vynikajúci; predovšetkým, hlavne, absolútne; v pravom zmysle slova

par exemple

napríklad

para orech

olejnaté semeno juvie, juviový orech

para-

prvá časť zložených slov s významom vedľa, spolu, pri; v lekárskych názvoch vo význame odlišný, nenormálny; v chemických názvoch odvodený; parašutistický

parabelum, parabellum

druh automatickej pištole

parabióza

experimentálne spojenie niekoľkých organizmov do jedného celku a ich súžitie

parabola

geometrický útvar, jedna z kužeľosečiek; v štylistike podobenstvo, básnické prirovnanie

parabúlia

chorobné potláčanie slobodného konania

paracentéza

operatívne prepichnutie ušného bubienka

paráda

nádhera, krása; prehliadka

paradentálny

vzťahujúci sa na okolie zuba

paradentóza

chronická choroba ďasien v okolí zubov

paradesant

výsadkár, parašutista

paradesantný

výsadkový

paradigma

vzor, príklad; svet ideí v platónskej filozofii

paradox

protizmyslové tvrdenie, také, čo odporuje zdravému rozumu; nepravdepodobnosť

parafa

podpisová značka alebo skratka

parafernálny

vedľajší

parafín

zmes vyšších uhľovodíkov, bezfarebná alebo biela hmota používaná na výrobu sviečok a v kozmetike; nasýtený alifatický uhľovodík, alkán

parafráza

voľné spracovanie, voľný výklad, vyjadrenie rovnakého obsahu inými slovami alebo prostriedkami; v umení voľné spracovanie cudzej predlohy

parafrázia

chorobné preriekavanie sa

parafrénia

duševná porucha, scestné myslenie, zblúdilosť

paragán

slangovo: parašutista, výsadkár

paraganglión

uzlík tvorený chromatofinnými bunkami u prednej aorty

paragenéza

spoločenstvo minerálov vytvorené jedným nerastotvorným procesom; plodnosť medzi rodičovskými formami a inak neplodným hybridom

parageuzia

chuťová porucha, kvalitatívne zmenená chuť

paragliding

parašutistická disciplína, plachtenie so špeciálne upraveným padákom

paragnóza

porucha schopnosti poznávať zmyslami; poznávanie predmetov bez účasti zmyslov; jasnovidnosť

paragon

účtenka, pokladničný blok, potvrdenka o platbe

paragonit

sodná sľuda

paragraf

odstavec, článok, oddiel; vymedzená a číslom označená časť zákona, právnej normy alebo odborného spisu; grafická značka pre odstavec

paragrafia

porucha schopnosti písať

paragram

slovná hračka vytvorená zámenou alebo vypustením písmena

parachromatizmus

farbosleposť

parachronizmus

prenesenie dátumu nejakej udalosti do neskoršej doby

parainfekcia

choroba nasledujúca po inom infekčnom ochorení

parakaučuk

brazílsky kaučuk

parakinéza

chorobná porucha koordinácie pohybov

parakláza

trhlina v hornine vyvolávajúca pohyby vrstiev

paralália

porucha reči, nahradzovanie správnej hlásky inou

paralaxa

odchýlka, úchylka; uhol, pod ktorým sa z hviezdy javí polomer zemskej dráhy; určenie a údaj vzdialenosti hviezd; uhol, ktorý zvierajú smery vedené z dvoch rôznych miest priestoru k pozorovanému telesu; zdanlivý rozdiel polohy predmetu vzhľadom k pozadiu pri pozorovaní z dvoch rôznych miest

paralela

rovnobežka; prirovnanie, obdoba, podobnosť; príklad

paralelka

vedľajšia, bočná trieda; pobočné zariadenie

paralelný

rovnobežný, súbežný

paralexia

zámena slov pri čítaní

paralipomeon

dodatok, doplnok

paralogizmus

chybný záver; nesprávny názor vyplývajúci z neznalosti veci

paralues

štvrté štádium syfilisu

paralytický

týkajúci sa paralýzy, paralytika

paralýza

ochrnutie rúk alebo nôh; ochrnutie, ochromenie; strata citlivosti orgánu

paralyzátor

chemická látka brzdiaca pôsobenie enzýmov; obranné zariadenie vydávajúce elektrický výboj paralyzujúci zasiahnutú osobu

paralyzovať

ochromiť, oslabiť, urobiť neúčinným

paramagnetizmus

zmagnetizovanie látok tak, že ich atómy majú nenulový magnetický moment

parameter

pomocná premenná veličina v matematike; vyznačený úsek na kryštálových osiach; veličina udávajúca určitú základnú hodnotu výrobného procesu, zariadenia a pod. (napr. výkonnosť)

paramímia

neschopnosť vyjadriť emócie primeranou mimikou

paramnézia

porucha pamäti; spomínanie na udalosti, ktoré sa nestali

paramorfóza

nahradenie jednej látky v hornine inou s rovnakým zložením; zmena štruktúry nerastov bez zmeny ich chemického zloženia

paramos

v Andách náhorná plošina polopúštneho charakteru, bez stromov

paramyxovírus

vírus vyvolávajúci osýpky a zápalové ochorenia pľúc a priedušiek u detí

paranefritída

zápal tkaniva v okolí obličky

parangon

písmo o veľkosti 18 bodov

paranoidita

vznik paranoidných príznakov

paranoik

človek postihnutý paranojou

paranoja

duševná choroba vyznačujúca sa bludnými predstavami, stihomamom, podozrievavosťou alebo žiarlivosťou pri plnom zachovaní intelektu

paranomia

rozpor v zákonoch; protizákonnosť

paranormálne javy

vedecky nevysvetliteľné javy a udalosti, využívané v rámci okultizmu

paranormálny

mimo normality, neobyčajné schopnosti, napr. vnímanie

paraparéza

čiastočné ochrnutie dolných končatín

parapet

spodná plocha okenného otvoru; zábradlie; nízky múrik slúžiaci ako zábradlie

paraplégia

obojstranné úplné ochrnutie dolných končatín

pararenálny

nachádzajúci sa v okolí obličky

pararotacizmus

nesprávna výslovnosť hlásky r

parasigmatizmus

neschopnosť správne vyslovovať sykavky a ich nahrádzanie inými hláskami

parasyfilis

štvrté štádium syfilisu

parasymbióza

spolužitie lišajníkov s hubami

parasympatikus

časť autonómneho nervstva vystupujúca z chrbtice

parasystólia

srdcová arytmia

parašutista

výsadkár

parašutizmus

zoskoky z výsadkového lietadla s použitím padáka

parataxia

vetná súradnosť

parathormón

hormón bielkovinovej povahy, regulujúci hladinu vápnika v organizme

parathormón

hormón regulujúci hladinu vápnika v organizme

parátny

pohotový, pripravený, okamžite použiteľný

paratónia

neschopnosť uvoľniť svalstvo

paratrofia

cudzopasníctvo

paratýfus

infekčné črevné ochorenie s miernejšími príznakmi ako týfus

paratyreoidea

prištítna žľaza

paraumbulikálny

nachádzajúci sa v oblasti pupku

paraván

španielska stena, ochranná stena, zástena

paravenózny

nachádzajúci sa pri žile

parazit

cudzopasník; rastlina alebo živočích využívajúci ako zdroj potravy iné organizmy

parazitárny

vyvolaný, spôsobený parazitmi

parazitémia

preniknutie parazitov do krvného obehu pri niektorých chorobách, napr. malárii

parazitizmus

súžitie dvoch organizmov, z ktorých jeden organizmus využíva druhý; cudzopasníctvo, príživníctvo

parazitný

živiaci sa na úkor iného, cudzopasný

parazitocenóza

koexistencia viacerých cudzopasníkov žijúcich v jednom hostiteľskom organizme

parazitofauna

cudzopasné živočíchy

parazitofóbia

chorobný strach z cudzopasníkov

parazitológ

znalec cudzopasníkov, odborník v parazitológii

parazitológia

náuka o cudzopasníkoch v organizmoch rastlín, živočíchov a ľudí

parazitovať

priživovať sa, cudzopasiť na niekom alebo na niečom

parazol

dáždnik, slnečník

parbleu

dočerta; hrom a peklo....

parcela

pozemok, najmä stavebný

parcelovať

deliť pozemky

parciálny

dielčí, čiastočný

pardál

čierny panter, čierny leopard

pardon

prepáčenie, odpustenie, milosť; žiadosť o dovolenie; ospravedlnenie

parduna

zadné a postranné lano na výstuhu sťažňov, súčasť pevného lanovia plachetnice

pare

jedna z dvoch alebo niekoľkých rovnakých listín, rovnopis, prepis, kópia

pareidolia

optický klam, zrakové vnímanie, kedy je vnem dotváraný v neskutočnej podobe

pareja

malá motorová rybárska loď s vysokým voľným okrajom a rahnami na sušenie sietí

parekia

súžitie dvoch druhov živočíchov, keď jeden vyhľadáva iného, ktorý mu poskytuje ochranu

parémia

porekadlo, príslovie

parenéza

povzbudzujúca reč

parenchým

hubovité tkanivo orgánov živočíchov; epitelové tkanivo orgánov človeka; pletivo rastlinných buniek

parenklízia, parenklíza

odchýlka, odklon

parentálny

podávaný vnútrožilovo a vnútrosvalovo, napr. infúzia; rodičovský; taký, ktorý slúžil na kríženie

parentela

príbuznosť prostredníctvom rovnakého predka

parentéza

vsuvka, vložka; veta gramaticky nezačlenená do inej vety; zátvorka

parere

odborný posudok; znalecké dobrozdanie

parergický

vedľajší, dodatkový

parergon

drobný príspevok, dodatkové dielo; výzdoba v rohoch starých máp

pareúnia

pohlavný styk

paréza

čiastočná strata hybnosti, neúplná obrna

parfém, parfum

vôňa; voňavka

parforsný hon

poľovačka na koňoch; hon na vysokú alebo čiernu zver

pargasit

nerast nachádzajúcich sa vo vápencoch

pari

burzový kurz cenného papiera zhodný s jeho menovitou hodnotou

pária

vydedenec; utláčaný, bezprávny človek; v Indii príslušník najnižšej spoločenskej vrstvy, kasty nedotknuteľných

pariácia

zaplatenie dlhu

paricídium

otcovražda

Paridov súd

v starogréckej mytológii rozhodnutie Parida (Paris), v spore troch bohýň o krásu dal jablko bohyni Afrodite

parietálny

bočný, postranný; týkajúci sa temennej kosti, temenový, nachádzajúci sa pri hornej strane hlavy; nachádzajúci sa na stene hrudníka a pľúc

parírovať

odraziť ranu, odkryť; odblaniť mäso, odstrániť z neho tuk; čeliť, odpovedať; poslúchnuť, podrobovať sa, vyhovieť niekomu

parišad

rada dvorných hodnostárskych v Indii počas maurskej nadvlády

parita

rovnosť, rovnoprávnosť, rovnakosť, rovnocennosť; rovnaký počet; zmenný pomer mien dvoch štátov; počet pôrodov

Parížska komúna

obdobie revolučnej vlády parížskych robotníkov v roku 1871

parka

dlhšia športová bunda s kapucňou

parkán

priestor medzi dvomi hradbami; priestor medzi hradbami a domami v stredovekých mestách a hradoch; ohrada, plot

parket

prízemná časť divadelného hľadiska, kina a pod.; tanečný priestor; oddelené miesto pre burzových maklérov na burze

parking

parkovisko, parkovanie

parkinsonizmus

Parkinsonov syndróm; stav po zápale mozgu charakterizovaný stuhnutosťou svalstva, nesprávnym držaním tela a mimovoľnými pohybmi rúk alebo nôh

parkúr

jazdecká dráha s rozostavanými prekážkami

parlament

snem, snemovňa, národné zhromaždenie; najvyšší zastupiteľský orgán

parlamentár

vyjednávač medzi bojujúcimi stranami; hovorca, prostredník medzi spornými stranami; člen parlamentu

parlamentarizmus

metóda štátnej moci, keď parlament má dominantné postavenie vo vzťahu k výkonnej moci; parlamentná demokracia

parlando

v hudbe: hovorene; skôr hovoriť ako spievať; spievať hovoreným hlasom

parlér

rečník, hovorca

parmezán, parmazán

tvrdý taliansky a švajčiarsky syr s malým obsahom vody, ktorý sa veľmi ťažko krája, ale je veľmi trvanlivý

parmica

ryba teplých morí

Parnas

grécke pohorie, na ktorom podľa starogréckych bájí sídlili básnici a Múzy; v prenesenom význame poézia, básnici

parnasizmus

francúzsky literárny smer 2. polovice 19. storočia

paródia

zosmiešňujúce napodobňovanie vážneho diela; smiešne napodoňovanie pohybov a spôsobu reči známej osoby; čo je smiešne podobné niečomu inému

parodont

závesný aparát zubu, tkanivo okolo zuba

parodontológia

súčasť stomatológie, ktorá sa zaoberá liečbou ústnych tkanív

parodontóza

chronický zápal tkanív v okolí zubov

parochňa

falošná vlasová pokrývka hlavy

parola

heslo, najmä vojenské; nezaručená správa, vymyslená informácia

paronomázia

hromadenie slov odvodených z rovnakého základu, podobne znejúcich

paronychia

zápal nechtového lôžka

paronymon, paronymum

slovo vonkajšou podobou podobné inému, ale významom odlišné

parorexia

zvláštna chuť na niektoré druhy jedál a ich neobvyklé kombinácie, napr. v tehotenstve

parosmia, parozmia

chorobná porucha čuchu

parotída, parotis

príušná žľaza

parotis

príušná žľaza

parotitída

zápal príušníc, mumps

paroxyzmus

prudký záchvat choroby; silný záchvat; zvýšená horotvorná a sopečná činnosť, neočakávaný výbuch sopky

pars

časť (na receptoch), diel

pars pro toto

štylistické použitie dielčieho slova na označenie širšieho pojmu (napr. chlieb namiesto výživa, obživa)

parsek, parsec

jednotka dĺžky vyjadrujúca astronomické vzdialenosti; vzdialenosť, z ktorej polomer zemskej dráhy - orbity - má rozmer jednej oblúkovej sekundy

parsonsit

fosforečnan uranylu a olova, nerast

part

notový zápis jedného hlasu skladby, partes; divadelná alebo filmová rola

partaj

slangovo: politická strana

partajník

slangovo: príslušník politickej strany, pred rokom 1989 Komunistickej strany

parte

úmrtné oznámenie

partenogamia

spojenie dvoch samičích gamét

partenogenéza

narodenie z panny; samoplodenie; vývoj vajcovej bunky na nový organizmus bez oplodnenia spermiou

partenokarpia

vytvárenie plodu rastliny bez oplodnenia vajcovej bunky a vývoja zárodku, bezsemennosť

parter

prízemná časť hľadiska kina alebo divadla; prízemie budovy; v športovom zápase podpor kľačmo

partia

úryvok, časť; jednotlivá hra, napríklad šachová alebo kartová; v prenesenom význame partner pre výhodný sobáš

participácia

účasť, podiel na niečom

particípium

príčastie

partikula

kúsok, diel, časť, častica; gramatická častica

partikularizmus

odstredivá snaha; úsilie o čo najmenšiu závislosť na ústrednom orgáne; zdôrazňovanie časti na úkor celku; drobivá snaha vo verejnom živote; odštiepenectvo

partikulárny

čiastočný; miestny; špeciálny; sebecký, individuálny

partitívny

delivý, deliaci, čiastočný

partitúra

podľa presných pravidiel usporiadaný notový záznam všetkých orchestrálnych alebo zborových hlasov na jednej strane notového papiera so samostatnými osnovami pre jednotlivé hlasy

partner

spoločník, účastník, spoluhráč, protihráč, tanečník; druh, manžel

parton

vo fyzike hypotetická elementárna častica

partus

pôrod

párty, party

večierok, spoločnosť, žúr

parvenu

zbohatlík; obmedzený povýšenec

parvoviróza

nebezpečné infekčné ochorenie psov

parvovírus

neobalený vírus spôsobujúci niektoré ťažké ochorenia, pôvodca zápalových ochorení tráviaceho traktu

pasparta

biely papierový rám medzi obrazom a dreveným rámom, obruba; vystužená lemovka dámskych šiat

Passionara, La

vášnivo oddaná, odvážna; čestný prívlastok španielskej revolucionárky Dolores Ibarruri

pastelová farba

jemná, ľahkých svetlých odtieňov

patriarcha

praotec, zakladateľ rodu; v niektorých cirkvách titul najvyššieho hodnostára; najstarší člen kolektívu; vážený, dôstojný starec

patriarchát

rodové zriadenie s mužom ako vedúcou osobnosťou a dedičskou postupnosťou v mužskej línii; úrad a hodnosť patriarchu, územie ním spravované

pekuliárny

osobitý, vlastný; odchyľujúci sa od normálu

pekuniárny

peňažný, finančný, vyjadrený v peniazoch

pelargónia

muškát, populárna okrasná rastlina

penitenciár

spovedník

per partes

po častiach

periarteriálny

nachádzajúci sa v okolí tepny

periartikulárny

nachádzajúci sa v okolí kĺbu

perikard

osrdcovník, väzivový vak obklopujúci srdce

perikarditída

zápal osrdcovníka

perikarp

oplodie

perimyokarditída

zápal osrdcovníka a srdcového svalu

perivaskulárny

nachádzajúci sa v blízkosti ciev

perpendikulárny

zvislý, kolmý

pesar

antikoncepčná membrána v tvare klobúčika, nasadzuje sa na kŕčok maternice; pošvová vložka na udržanie normálnej polohy maternice

petarda

trieštivá výbušnina; prudká rana, úder

PharmDr.

pharmaciae doctor, doktor farmácie

phoney war

politika západných veľmocí po vyhlásení vojny nacistickému Nemecku, čudná vojna

piarista

člen rádu rehoľných klerikov, ktorých úlohou bola výchova mládeže

pikofarad

čiastková jednotka elektrickej kapacity, značka pF

pisoár

keramická mušľa na pánskych verejných záchodoch na vykonávanie malej potreby; pánsky verejný záchod

planetárium

zariadenie premietajúce pohyby nebeských telies na pologuľovitú premietaciu plochu

plantárny

týkajúci sa chodidla nohy, chodidlový

plenárny

konaný za plnej účasti členov alebo pozvaných

plexus solaris

nervový pletenec za žalúdkom

pluripara

mnohorodička, viacnásobná rodička, žena, ktorá už viackrát rodila

poinfarktový

nasledujúci po infarkte

polarimetria

náuka o vlastnostiach opticky aktívnych látok v súvislosti s ich schopnosťou stáčať rovinu polarizovaného svetla

polariskop

prístroj merajúci vnútorné napätie v skle pri zaťažovaní vonkajšou silou

polarita

protiľahlosť, protikladnosť, rôznosť v protiľahlých koncoch, dvojpólovosť; prejavy magnetických a elektrických vlastností na póloch telies; rozlíšenie tela rastliny z hľadiska funkcie a tvaru na spodnú časť a vrcholovú časť

polarizácia

proces, pri ktorom teleso preberá elektrický moment v elektrickom poli, získava polaritu

polarizátor

zariadenie na polarizovanie svetla

polarizovaný

prejavujúci polarizáciu

polárny deň

obdobie za polárnym kruhom, keď nezapadá Slnko; trvá približne 6 mesiacov

polárny kruh

severná a južná rovnobežka ohraničujúca polárny vrchlík smerom k pólu

polárny

týkajúci sa oblasti okolo pólu; protiľahlý

polarografia

elektrochemická metóda analýzy roztokov

polaroid

fotografický prístroj s okamžitými pozitívnymi snímkami; polarizačný filter

polyarchia

vláda viacerých osôb, opak monarchie

polyartikulárny

mnohokĺbový

polyartritída

zápal kĺbov

polykarbonát

plastická látka

polykarpia

opakované dozrievanie a kvitnutie trvalých rastlín

polykarpium

plod vytvorený viacerými plodolistami

polykaryocyt

bunka s viacerými jadrami

polysacharid

makromolekulárna látka, organická zlúčenina vytvorená spojením veľkého množstva monosacharidov, napr. celulóza či škrob

polysarcia

nadmerná tučnota, obezita

pomaranč, orange

citrusové ovocie so sladkou dužinou, plod pomarančovníka

pomarančovník

ker alebo strom rodu Citrus, pestovaný pre chutné plody so sladkou dužinou

pop-art, popular art

populárne umenie; výtvarný smer používajúci okrem klasických prostriedov a postupov aj nové techniky, napr. montáže predmetov v obraze

popularita

obľúbenosť vo verejnosti

popularizácia

šírenie vedeckých a iných poznatkov všeobecne zrozumiteľným spôsobom; podpora rastu obľúbenosti verejne známej osobnosti; zrozumiteľný výklad

post partum

po pôrode

postpenitenciárny

nasledujúci po výkone trestu odňatia slobody

pourparler

nezáväzný rozhovor; neformálna diskusia, jednanie medzi diplomatmi

pravotár

zastaralý výraz pre právnika alebo advokáta

prekarcinóm

chorobná zmena tkaniva, ktorá môže viesť ku vzniku karcinómu

prekardialgia

bolesť v okolí srdca

prekárium

prenechanie bezplatného užívania veci do odvolania

preliminár

predbežný rozpočet; predbežná zmluva

premolár

predná stolička (zub)

preparácia

príprava, prípravné práce; upravenie biologického objektu na potreby výskumu

preparát

umelý prípravok; predmet na určitý účel pripravený alebo spracovaný; vypchatý živočích; liečivý, chemický a pod. prípravok

prevarikácia

zakázané zastupovanie oboch sporných strán rovnakým právnym zástupcom

primapara

prvorodička

primár

elektrický prúd vychádzajúci priamo zo zdroja; vedúci lekár nemocnice alebo oddelenia

primariát

miesto - funkcia - primára

primárius

hráč na prvé husle v kvartete; koncertný majster v orchestri

primárny

prvotný, základný, pôvodný

primipara

žena rodiaca prvý raz, prvorodička

primus inter parens

prvý medzi rovnými, panovník

proletariát

starorímska chudoba; trieda námezdne pracujúcich ľudí v robotníckych profesiách

pseudofarby

vo výpočtovej technike farby ľubovoľne priradené obrazu reprezentujúcemu hodnoty dát, ale nie jeho prirodzenú podobu

psofokarp

bôbovitá africká a ázijská dvojklíčna rastlina s jedlými semenami

psychofarmakológia

farmakológia pychických a nervových chorôb

psychofarmakum

prostriedok pôsobiaci upokojujúco na duševnú činnosť

pulard

mladá vykŕmená sliepka

puvoár

plná moc, splnomocnenie, oprávnenie

pyartróza

hnisavý zápal kĺbu

quarter

britská jednotka hmotnosti (2,7 kg)

radar

skratkové označenie pre zariadenie na elektromagnetické meranie vzdialeností, rozmerov a iných údajov cieľového predmetu, rádiolokátor

rádiofarmakum

rádioaktívna látka používaná na diagnostické alebo terapeutické účely

rara avis

vzácny vták; v prenesenom význame niečo neobyčajné, vzácne, cenné, vzácny hosť, neobvyklá návšteva, tzv. biela vrana

rarefikácia

rednutie, uvoľňovanie tkanív alebo kostí

rarita

vzácnosť, unikát, zberateľská cennosť, čo sa vyskytuje veľmi vzácne a v malom množstve

realgár

sulfid arzénu, lesklý nerast

rebarbora

záhradná rastlina s dužinatými listovými stopkami, zelenina

refektár, refektórium

spoločná kláštorná jedáleň

reinkarnácia

viera v nové vtelenie duše do iného tela po smrti, nové vtelenie duše, prevtelenie

rektangulárny

pravouhlý

reliktové žiarenie

elektromagnetické žiarenie pokrývajúce celý vesmír

relikviár

schránka na relikvie

remark

značka alebo drobný motív na okraji grafickej dosky

remilitarizácia

znovuobnovenie armády, znovuvyzbrojenie, spravidla proti zákazu medzinárodnej dohody, mierovej zmluvy a pod.

reparácia

náhrada škody, odškodnenie; náhrada vojnových škôd štátom, ktorý bol všeobecne alebo mierovou zmluvou uznaný za vinníka vojny; prehliadka a oprava stroja alebo zariadenia po skúšobnej prevádzke

reparát

opravná skúška

repartícia

rozdelenie, rozvrhnutie, napr. nákladov

repertoár

súbor hier alebo operných predstavení zaradených do programu divadla v určitom období; zoznam rolí naštudovaných jednotlivým hercom alebo spevákom

repusoár

predmet umiestený na obraze v popredí, aby sa zvýšil priestorový dojem

reštart

opakovaný štart; nové spustenie počítača alebo iného zariadenia

retardácia

spomaľovanie, zvoľňovanie, oneskorovanie; oneskorený, spomalený vývoj

retardér

spomaľovač, napr. chemická látka spomaľujúca reakciu; umelo vytvorená prekážka na ceste na spomalenie jazdy

retikulárny

sieťkový, sieťovito usporiadaný

rezervoár

zásobník, nádržka, nádrž; zásoba, záloha

rinofaryngitída

súčasný zápal nosovej a hltanovej sliznice

rinolaryngitída

súčasný zápal nosovej a hrtanovej sliznice

risus sardonicus

sardonický smiech, trpký, kŕčovitý smiech

ritardando

v hudbe: postupne voľnejšie, spomalene, pomaly zvoľňovať

röntgenokardiografia

zobrazenie srdca röntgenom

röntgenové žiarenie

elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou 10- 11 až 10-8 m

rozárium

ružový sad; veľký záhon ruží

rozmarín

okrasný ker s drobnými modrými kvetmi a voňavými listami

rudimentárny

zakrpatelý, skomolený; prvopočiatočný, zárodočný, základný

safari

lovecká výprava v Afrike; zoologická záhrada imitujúca africké prírodné prostredie; oblečenie s prvkami loveckého štýlu

Sagittarius

vo zverokruhu: Strelec

sacharáza

enzým štiepiaci sacharózu

sacharid

látka zložená z uhlíka, kyslíka a vodíka, dôležitá súčasť organizmu živočíchov aj rastlín; glycid

sacharín

náhrada cukru pre diabetikov, cukerín

sacharometer

prístroj na jednoduché určovanie obsahu cukru v roztokoch

sacharóza

repný alebo trstinový cukor

sajdkára

postranný vozík motocykla

sakramentár

katolícka liturgická kniha používaná do 10. storočia

sakrárium

otvor v podlahe blízko hlavného oltára alebo nádoba slúžiaca na vylievanie vody použitej pri náboženskom obrade

salár

mzda, odmena za prácu; soľ prideľovaná ako súčasť platu starorímskym vojakom a úradníkom

salva guardia

vojenská ochrana, vojenský doprovod

samaritán

dobrovoľný ošetrovateľ chorých; človek preukazujúci druhému pomoc a milosrdenstvo

samaritánstvo

preukazovanie milosrdenstva a pomoci druhým

samárium

lantanoidný prvok, značka Sm

samovar

prístroj na varenie vody na prípravu čaju

samsara

v indických filozofických predstavách večný kolobeh narodenia, smrti a nového narodenia

sanitár

ošetrovateľ, zdravotník

sanitárny deň

deň určený na hygienickú očistu priestorov

sanktuárium

svätostánok na oltári katolíckeho chrámu, tabernákulum

Saracéni

stredoveký názov Arabov, neskôr všetkých vyznavačov islamu

saracénka

zakrivená arabská šabľa

sarafán

ruský ženský odev

saranča

bylinožravý hmyz v obrovských rojoch ničiaci rastlinstvo

sarcína

guľový mikrób

sardela

drobná morská sleďovitá ryba, dlhá 1 - 15 cm

sardinka

drobná morská sleďovitá ryba, dlhá asi 10 cm

sardonický

kŕčovitý, nútený, neprirodzený (úsmev)

sardonyx

odroda achátu používaná v glyptike, pruhovaný nerast

sargas

hnedastá bohato rozvetvená chaluha

Sargasové more

časť Atlantického oceánu, spravidla bezveterná a s veľkým výskytom sargasu

sárí

indické ženské šaty, pruh látky omotaný okolo tela; v prenesenom význame dlhý odev v indickom štýle

sarin

nervový jed, bojový plyn

sarkazmus

kúsavý, ironický vtip; trpký výsmech, posmech

sarkofág

bohato zdobená kamenná alebo kovová rakva alebo náhrobok; živočích živiaci sa mäsom uhynutých živočíchov

sarkóm

nezrelý zhubný nádor mezenchýmového pôvodu

sarma

dusené závitky z mletého mäsa v kapustovom alebo hroznovom liste, tolma, dolma, golubcy

sarmat

najvyšší oddiel miocénu

sarmatské rastliny

teplomilné rastliny, ktoré sa po dobe ľadovej rozšírili z juhoruských stepí do strednej Európy

sarong

látka nosená okolo bedier v krajinách juhovýchodnej Ázie

sáronská ruža

v prenesenom zmysle krásne dievča, podľa údolia Sáron v Izraeli

saros

obdobie 18 rokov a 11 dní, po ktorom sa takmer presne opakujú zatmenia Slnka a Mesiaca

scaramouche, scaramuccio

typ intrigána v starofrancúzskej a starotalianskej komédii

scenár

divadelná kniha obsahujúca praktické prevádzkové pokyny pre uvedenie hry; podrobný opis jednotlivých scén filmu alebo televízneho diela s praktickými prevádzkovými pokynmi; vopred pripravený postup

sekretariát

úradovňa vedúceho orgánu, ústavu, inštitúcie a pod.; pomocný správny orgán vyššej organizačnej zložky hospodárskej alebo politickej

sektárstvo

odštiepenectvo

sekularizácia

zoštátnenie cirkevného majetku; presadzovanie svetského pred cirkevným, laicizácia, obmedzovanie cirkevného vplyvu

sekulárny

neveriaci, nevyznávajúci náboženstvo, ateistický

sekundár

nemocničný lekár, ktorý nie je vedúcim oddelenia

sekundárny

druhotný, druhoradý, vedľajší, odvodený

semiaridný

polosuchý

seminár

kurz, školenie, cvičenie; internátny cirkevný ústav

separácia izotopov

oddeľovanie alebo obohacovanie frakcií izotopov zo zmesi

separácia

oddelenie; odlíšenie; rozdelenie; odlúčenie; oddelená miestnosť; špeciálna väzenská cela - samotka

separandum

oddelene uložené účinné liečivo

separát

zvláštny výtlačok stati alebo časti diela, samostatná kópia časti pôvodne väčšieho celku

separatizmus

politické úsilie o oddelenie časti štátneho územia od jeho celku

separátny

zvláštny, oddelený; jednotlivý, samostatný

separé

oddelený, samostatný menší priestor; oddelene, samostatne

separovaný

oddelený, odlúčený

serpentárium

terárium pre hady

Siddhárta

= ten, kto dosiahol svoj cieľ; Siddhárta Gautama = Budha

signatár

kto podpisuje zmluvu, najmä medzinárodnú, alebo verejné prehlásenie; zmluvná strana

silcar

zmes karbidu kremíka s prímesou oxidu kremičitého

singulár

jednotné číslo podstatných mien a zámien, opak plurálu

singulare

podstatné meno v jednotnom čísle

singulare tantum

pomnožné podstatné meno

singularita

jedinečnosť; ojedinelosť, výnimočnosť; bod anomálneho chovania fyzikálnej veličiny, kde dochádza k narušeniu časopriestoru, bod alebo miesto, v ktorom neplatia známe fyzikálne zákony

singularizmus

učenie o jedinom základe sveta, monizmus

skalár

veličina dostatočne určená svojou číselnou hodnotou (čas, objem a pod.); opak vektora; akváriová rybka

skarabeus

africký chrobák, ktorý bol v starom Egypte posvätný; hovnivál

skarifikácia

odvedenie krvi narezaním kože na viacerých miestach; rýhovanie lúky

skarlatína

infekčné ochorenie šarlach

skarn

premenená zrnitá hornina s obsahom železa a vápnika

skartácia

vyraďovanie a likvidácia starých spisov

skateboard

doska na výkyvných kolieskach

skipark

lyžiarske stredisko s komplexným poskytovaním služieb

smaragd

kremičitan berylnato-hlinitý, nerast, odroda berylu, sýtozelený drahokam

snack-bar

rýchle občerstvenie, bufet

snakeboard

doska na kĺzanie po snehu, asi 5x dlhšia a širšia ako snowboard

snowboard

špeciálna doska na kĺzanie po snehu

soaré, soirée

spoločenský večer; večerné slávnostné predstavenie (divadelné, filmové a pod.) alebo koncert

sodar

prístroj na sondovanie spodných vrstiev atmosféry, využívajúci spätný rozptyl zvukových vĺn

software, softvér

počítačový program

solar

pletenec autonómnych nervov pred hornou časťou brušnej aorty, solar plexus

solarimeter

prístroj na meranie slnečného žiarenia

solárium

miestnosť alebo prístroj na umelé ožarovanie horským slnkom s cieľom zhnednutia pokožky; miestnosť na umelé ožarovanie chorých

solarizácia

ožarovanie slnečnými lúčmi; nedokonalé sčernanie fotomateriálu pri nadmernom osvetlení

solarizácia skla

zmena farby skla pôsobením slnečného žiarenia

solárny

slnečný, týkajúci sa Slnka

solfatára

horúci výron sírových plynov a vodných pár, často ako postvulkanický jav

solidarita

súnáležitosť, spolupatričnosť, vzájomnosť, súdržnosť, pospolitosť; ochota vzájomne si pomáhať a podporovať sa

solidarizmus

úsilie o vzájomnú pomoc, spoluprácu alebo podporu; ochota ku vzájomnosti, súdržnosť

solitárny

osamotený, samotársky; ojedinelý

sonar

akustický zameriavač, ultrazvukový lokátor, echolot, hydrolokátor

spaciokardiografia

priestorové znázornenie elektrického poľa srdca

sparkling

trblietavá polyamidová tkanina

sparmánia

izbová rastlina s bielymi kvetmi a chlpatými listami

sparringpartner

tréningový partner, napr. v boxe, simulujúci protivníka

spartakiáda

hromadné verejné telovýchovné vystúpenie

Spartakus

legendárny trácky gladiátor, vodca vzbury otrokov a gladiátorov proti Rímskej ríši

spektakulárny, spektakulózny

na obdiv daný, neobvyklý, zvláštny, budiaci pozornosť, senzačný, okázalý

spermárium

orgán produkujúci samčie pohlavné bunky

spyware

počítačový program zhromažďujúci informácie o organizáciach alebo osobách bez ich vedomia (prostredníctvom internetu)

square

štvorec, kocka; námestie

stacionár

zariadenie na krátkodobý pobyt so zaistenou odbornou starostlivosťou

stacionárny

ustálený, s pevným stanoviskom; nemenný; nezávislý na čase

star

koncertná, filmová, spevácka, divadelná alebo športová hviezda, celebrita

statarický

pomalý, pozvoľný, voľne postupujúci

State Department

ministerstvo zahraničných vecí USA

statfarad

jednotka elektrickej kapacity, značka sF

statuárny

sošný, týkajúci sa sochy

stearan

soľ kyseliny stearovej

stearín

zmes voľných nasýtených mastných kyselín, najmä kyseliny palmitovej a stearovej, surovina na výrobu mydiel, sviečok a pod.

stelárny

hviezdny, hvezdnatý

stenokardia

kŕčovité zúženie srdcových ciev spojené s pocitom úzkosti

stevard, stevardka

pracovník alebo pracovníčka obsluhujúci cestujúcich v lietadle alebo na lodi, palubný sprievodca, letuška

stradivárky

husle z dielne slávneho talianskeho husliara Antonia Stradivariho a jeho synov

striangulačná čiara

stopa po škrtení rukou, povrazom a pod.

subantarktická oblasť

prechodná subpolárna oblasť na južnej pologuli

subarktická oblasť

prechodná oblasť medzi arktickou a boreálnou oblasťou

submarínny

podmorský

subpolárny

ležiaci pri polárnom kruhu, nadväzujúci na polárnu oblasť smerom k rovníku

subsidiarita

rešpektovanie právomocí organizačne nižších úrovní

subsidiárny

podporný, dodatočný, náhradný, pomocný

sumarizácia

rekapitulácia, zhrnutie

sumárny

hromadný, súhrnný, úhrnný

superarbitrácia

zastaralý výraz pre preskúmanie zdravotného stavu branca alebo vojaka z hľadiska jeho zbavenia vojenskej povinnosti

superficiárny

stavebnoprávny, týkajúci sa právnych otázok všetkých zmien na pozemku (stavebných a iných)

supermarket

veľká samoobslužná predajňa potravín a doplnkového tovaru

superpartneri

vo fyzike dve častice, ktorých spin sa líši o polovicu a sú k sebe priradené supersymetriou

suprarenalizmus

zvýšená hormonálna činnosť nadobličiek

suprarenálny

nadobličkový

swingers párty

spoločná akcia prívržencov výmeny sexuálnych partnerov

sybaritizmus

pôžitkárstvo, rozmarnosť

synkarión

jadro bunky vytvorené splynutím dvoch jadier

šalvar

dlhé, široké, spravidla hodvábne nohavice orientálnych žien, neskôr aj mužov

šaráda

druh slabikovej hádanky; hádanka, záhada

šaríja

systém islamského práva, základné životné smernice pre vyznavačov islamu

šarivary

stredoveká veselica s artistickými číslami; hromadné vystúpenie artistov, spoločné vystúpenie všetkých účinkujúcich v cirkusovom finále

šarkan

rozprávkový drak

šarlach

ľudový výraz pre skarlatínu

šarlát

jasnočervená farba; červená drahocenná tkanina

šarlatán

podvodník, falošný človek; podvodný, tzv. zázračný lekár

šarm

pôvab, osobné kúzlo, príťažlivosť

šarpej

pes čínskeho pôvodu s výrazným prebytkom kože, ktorá tvorí záhyby

šarpia

menšia plachetnica; roztrhané plátno používané ako obväzy

šarža

zastaralý výraz pre vojenskú hodnosť; malá divadelná úloha; vsádzka do vysokej alebo keramickej pece

šikhara

typ zakrivenej stupňovitej strechy stredovekého indického chrámu

škapuliar

druh amuletu; časť kňazského rúcha niektorých rádov v podobe širokého pruhu látky s otvorom pre hlavu, splývajúceho vpredu a vzadu cez hábit až ku kotníkom

škára

prekrvená a inervovaná väzivová vrstva kože pod pokožkou, korium

šofar

židovský dychový nástroj z baranieho rohu používaný pri bohoslužbách

špargľa

rastlina z čeľade ľaliovitých, chutná zelenina

štandard

obvyklá, bežná úroveň, norma, merítko, kritérium, všeobecne uznávaný vzor

štandarda

neveľká, spravidla štvorcová vlajka, koruhva, prapor; doska alebo pruh látky s nápisom neseným v sprievode

štandardizácia

jednotná úprava, normovanie, egalizácia

štandardný

jednotný, pevný, ustálený; vyrobený podľa jednotného vzoru, normy

štart

začiatok, východiskový bod; okamih a miesto zahájenia závodu alebo športového stretnutia; vzlet lietadla; spustenie motora

štartér

osoba dávajúca povel ku štartu; spúšťač; zapaľovač elektrických žiariviek

štatárium

stanné právo, obmedzenie niektorých občianskych práv

štatutárny

stanovený zákonom alebo štatútom

šúdar

príslušník najnižšieho zo 4 stavov staroindickej kastovej spoločnosti, tzv. nedotknuteľný

tabard, tabart

stredoveký zriasnený plášť univerzitných majstrov a bakalárov, bez rukávov, často lemovaný kožušinou, na bokoch otvorený

tabarin

nočný podnik so zábavným programom

tahara

v islame čistota získaná rituálnym umytím pred modlitbou

tachykardia

zrýchlená srdcová činnosť nad 90 tepov za minútu, opak brachykardie

talár

dlhý splývavý vrchný odev niektorých verejných funkcionárov, napríklad sudcov, vysokoškolských učiteľov a pod.

tamarak

ťažké a veľmi trvanlivé drevo amerických smrekovcov

tamariškus

ozdobný stredomorský ker s ružovými kvetmi

tangara

pestrofarebný americký tropický vták

tára

rozdiel medzi hrubou a čistou hmotnosťou tovaru, hmotnosť obalu

taran

čelný útok, útok priamym nárazom

tarantela

veľmi rýchly tanec pôvodom z južného Talianska; druh rýchlej virtuóznej skladby pre klavír a husle

tarantula

druh pavúka z rodu Lycosa, vyskytujúci sa v stredomorskej oblasti; vtáčkar

taras

násyp, val, hrádza, oporný múr, klada

tarasnica

stredoveká zbraň

tarbagan

hlodavec so vzácnou kožušinou; kožušina z tohto hlodavca

tardamente

v hudbe: zvoľna

tardando

v hudbe: zdĺhavé, zdĺhavo

tardo

v hudbe: voľný, pomalý, zdĺhavý

targúm

samaritánsky alebo židovský preklad biblie do aramejčiny

tarhoňa

prílohová cestovina v podobe drobných guľôčok

tarifa

sadzobník, cenník, taxa

tárogató

cigánsko-maďarský drevený dychový nástroj, zvukom podobný saxofonu

taroky

druh kariet so 78 listami, vyhradenými vešteniu budúcnosti a meditáciam

tartan

škótska kockovaná - károvaná - látka, druh vzoru a farebnej kombinácie na vlnenej škótskej látke; pevná a pružná umelá hmota používaná ako krytina športových závodných dráh a hracích plôch

tartar

podsvetie, záhrobie, príbytok duší

Tartaros

v starogréckej mytológii podsvetie

tartrát

soľ kyseliny vínnej; vínan

tarzalgia

bolestivá plochosť chodidiel

tarzo-, tarz-

prvá časť zložených slov s významom priehlavok, priehlavkový, zapriehlavkový; očné viečko

tarzus

článkované chodidlo niektorých druhov hmyzu; časť kostry zadnej končatiny suchozemských stavovcov; väzivová polmesiačikovitá doštička tvoriaca tuhý základ očného viečka

telemark

obrat, otočka, napr. v tanci; zmena smeru jazdy na lyžiach; doskoková pozícia v skokoch na lyžiach

telemarketing

predaj cez telefón

templár

príslušník prvého duchovného stredovekého rytierskeho rádu na ochranu pútnikov vo Svätej zemi; rád založený po 1. krížovej výprave do Jeruzalema roku 1119, oficiálny názov Chudobní rytieri Kristovi od chrámu Šalamúnovho

temporálne variácie

zmena vzhľadu niektorých zvierat v priebehu roka

temporárny

dočasný, netrvalý, prechodný

tenardit

síran sodný, kosoštvorcový nerast

tenzia pár

tlak nasýtených pár

tepidárium

v starorímskych kúpeľoch miestnosť s teplým vzduchom; teplovzdušný skleník

teraristika

chov menších suchozemských živočíchov v teráriach

terárium

nádrž s vodou, hlinou a rastlinami na chov plazov a obojživelníkov

terciárny

tretí v poradí, tretieho stupňa; nevýrobný, týkajúci sa služieb obyvateľstvu = terciárna sféra; v medicíne: nachádzajúci sa v treťom štádiu ochorenia

termobarograf

prístroj zapisujúci tlak a teplotu vzduchu

termonukleárna reakcia

zlučovanie atómových jadier pri súčasnom uvoľňovaní obrovského množstva tepelnej energie

termonukleárny

založený na tepelnej energii uvoľnenej pri jadernej reakcii

terra mara

kolová stavba z bronzovej doby v severnom Taliansku

tertium comparationis

v príklade tretej veci: spoločný znak slúžiaci ako základ porovnávania dvoch iných vecí

tesar

asymetrický fotografický objektív s veľkou svetelnosťou

tetrarcha

v staroveku vladár bez kráľovského titulu podriadený Rímu a vládnuci v jednej štvrtine štátu

tetrarchia

územie spravované tetrarchom; vláda štyroch

tiára

pôvodne pokrývka hlavy babylonských a perzských panovníkov, neskôr trojitá pápežská koruna

titulár

stály vedúci diplomatickej misie

titulárny

majúci titul len podľa mena; čestný, honorárny

toark

najmladší stupeň spodnej jury

toliar

pôvodne európska strieborná minca, jednotka európskych mincových sústav; menová jednotka Slovinska

toponarkóza

miestne znecitlivenie

toxokaróza, larválna toxokaróza

parazitné ochorenie zvierat prenosné na človeka, pôvodcom sú larvy škrkaviek

trademark

ochranná známka tovaru, obchodná značka firmy

tracheolarynginálny

týkajúci sa priedušnice a hrtanu

transarktický

vedúci cez Arktídu

translunárny

vyskytujúci sa za dráhou Mesiaca

transparencia

priesvitnosť, priehľadnosť, priepustnosť

transparent

pruh látky s heslom alebo iným nápisom nosený pri manifestáciach; priesvitný obraz alebo nápis; hodvábny zamat

transparentný

priehľadný, priesvitný; zrejmý, zreteľný

trichobezoár

klbkovitý útvar v žalúdku z prehltnutých chlpov a vlasov, napr. u mačiek

triliarda

miliarda biliónov

trinitári

katolícky rád z 12. storočia, vyznavači božej trojice

tripartita

stretnutie troch strán, trojdohoda; na Slovensku spolupráca vládnych orgánov, odborov a zamestnávateľských zväzov

tripartitný

trojstranný

trisacharid

sacharid zložený z troch molekúl monosacharidov

trokar

nástroj na nabodnutie telovej dutiny, chirurgická ihla

tromboarteritída

zápal artérií sprevádzaný zrážaním krvi

tubokurarín

účinná zložka jedu kurare spôsobujúca svalové ochrnutie

tuboovaritída

zápal vajcovodu a vaječníka

tularémia

infekčná choroba hlodavcov prenosná na človeka

ultrafialové žiarenie, UV

neviditeľné žiarenie, ležiace za fialovou čiarou spektra, s vlnovou dĺžkou od 100 do 400 nm

ultramarín

prírodný aj syntetický modrý pigment; sýtomodrá farba

ultražiarenie

ultrafialové žiarenie

umakart

obchodná značka pre umelý kartón; papier vytvrdený pomocou umelej živice

unicelulárny

jednobunkový

uniparita

samica, ktorá v jednom vrhu privádza na svet len jedno mláďa

unitarizmus

systém organizácie štátnej moci vykonávanej jednotne ústrednou vládou; náboženské hnutie zdôrazňujúce jednotu Boha a odmietajúce dogmu o Trojici

unitárny

jednotný

urbariálny

týkajúci sa niekdajšieho poddanského pozemkového majetku a poddanských povinností; poddanský

urbár

druh pozemkovej knihy

urtikária

kožné ochorenie, ľudovo koprivka

utilitarizmus

postoj a hodnotenie podľa miery užitočnosti

utilitárny

prospechársky, pozerajúci na zisk, uprednostňujúci úžitok

uvarovit

kremičitan chrómu a vápnika, nerast

varan

jašter rodu Varanus s dlhým krkom, najväčší jašter žijúci v tropických krajinách

varant

skladový zástavný list

varia

rôzne veci, rôznorodá zmes

variabilnosť

premenlivosť, kolísavosť; odchýlnosť

variácia

vrodená odchýlka od normálneho stavu; zmena priebehu určitej veličiny; nerovnosť mesačného pohybu; druh kombinácie v kombinatorike; tvarová odchýlka; skladba obmieňajúca danú základnú tému

variancia

rozptyl

varianta

zmena, obmena, odchýlka; premenná veličina; jedno z možných riešení

variátor

stabilizátor prúdu; prevodové súkolie pre plynulú zmenu prevodu

varicela

nepravé kiahne

varieta

rôznosť, rozličnosť, rôznotvarosť, odchýlka, obmena; v botanike odroda; organizmy odlišné od iných skupín rovnakého druhu genetickými odchýlkami

varieté

podnik so zábavným, artistickým, tanečným a iným programom pri reštauračnom zariadení

varikozita

výskyt varixov, zhluk kŕčových žíl

variola

pravé kiahne

variometer

prístroj na určovanie zmeny určitej fyzikálnej veličiny

varioobjektív

transfokátor, objektív s možnosťou meniť ohniskovú vzdialenosť a merítko obrazu

variovať

meniť, meniť sa, premieňať, premieňať sa, odchyľovať, odchyľovať sa

varix

kŕčová žila

varlatá

párové samčie pohlavné žľazy

varna

spoločenský stav staroindickej spoločnosti

varotrón

polovodičový generátor svetla

varozita

vybočenosť kĺbov

varózny

uchyľujúci sa od normálnej priamej polohy von, vybočený

varroáza

parazitárne ochorenie dospelých včiel a včelieho plodu

varta

stráž, hliadka

várus

najmenší choroboplodný organizmus

vaskulárny

cievny

vazari

v džude polovičný bod iponu

vegetarián

človek živiaci sa výlučne rastlinnou potravou

velára

zadopodnebná spoluhláska

velárny

zadopodnebný, tvorený na zadnom podnebí (hláska)

ventrikulárny

týkajúci sa srdcovej alebo mozgovej komory; týkajúci sa žalúdka

vestibulárny aparát

orgán rovnováhy v uchu, vestibulum

veterinár

zverolekár

veterinárstvo

vedný odbor, ktorý sa zaoberá liečbou zvierat; zverolekárstvo

vihára

indická kláštorná stavba

vikár

zástupca alebo pomocník katolíckeho biskupa; pomocník farára; kňaz poverený správou niekoľkých farností

vikariát

vikárstvo; úrad, funkcia vikára; cirkevný správny obvod

vita brevis, ars longa

život je krátky, umenie je dlhé; začiatočné slová Hippokratových aforizmov

vivaristika

chov plazov a iných teplomilných živočíchov

vivárium

uzavretý priestor pre chov drobných exotických teplomilných živočíchov

vivipária

rodenie živých mláďat priamo z tela matky; živorodosť

vizionár

snílek, blúznivec

vokabulár

názov stredovekých slovníkov; zoznam, súpis, slovník

volárny

dlaňový, týkajúci sa dlane

voluntarizmus

filozofický názor považujúci za základ bytia vôľu alebo len podriadenosť rozumu vôli

vulgarita

surovosť, hrubosť; všednosť, vulgárnosť

vulgarizácia

nesprávne zjednodušenie, sploštenie, skomolenie, vulgarizovanie

vysokomolekulárny

makromolekulárny

wardit

vodnatý a zásaditý fosforečnan sodíka a hliníka, štvorcový nerast

warrant

doklad o plnej moci, postúpenie určitého práva

xenokarpia

opelenie rastliny z kvetu iného jedinca rovnakého druhu

yard

anglická a americká dĺžková miera (0,91 m)

zarzuela

španielska ľudová spevohra

zooparazit

parazit, ktorého hostiteľom je živočích

žakár

zložitá väzba alebo vzor textilu; tkáčsky stav na tkanie veľkých vzorov

žaltár, žoltár

zbierka biblických žalmov; stredoveký strunový nástroj v podobe harfy, predchodca cimbalu

žandár

príslušník žandárstva; slangovo: policajt

žarakara

juhoamerický jedovatý had

žardiniéra

váza alebo stolík na kvety

žargón

slangový jazyk určitej spoločenskej skupiny; odborný jazyk

parafovať

podpísať, podpisovať parafou; predbežne podpisovať, podpísať (medzinárodnú zmluvu) začiatočnými písmenami, alebo skratkou mena rokujúcich zástupcov; vypĺňať prázdne rubriky škrtmi

fiduciár

osoba, ktorej bolo postupené vlastníctvo inej osoby (fiducianta) za predpokladu, že s vlastníctvom bude zaobchádzať predpísaným spôsobom

baraband

papagáj nadherný, je to druh papagája ktorý je sfarbený do žlto-zelena, BARABAND je jeho skrátený názov

interdisciplinárny

vyskytujúci sa medzi odbornými odvetviami, úsekmi, medziodborový, medziodvetvový

glosár

abecedný súpis základných pojmov a termínov z určitého odboru (obyčajne s výkladom), stručný slovníček; druh stredovekého slovníka, najmä odborného, terminologického; zoznam významovo nepriezračných slov, doložených v starej literárnej pamiatke; súpis glos

marginalizovať

robiť, urobiť okrajovým, menej významným (marginálnym)

bazilárny

týkajúci sa bázy (spodiny), najmä mozgovej a lebečnej: bazilárna artéria; bazilárna meningitída - nervová forma tuberkulózy postihujúca meningu pri báze mozgu

arivista

kto sa uplatňuje, presadzuje v zmysle arivizmu, karierista


10 najhľadanejších

empatia [10887x]
sofistikovaný [8066x]
asertivita [7689x]
relevantný [7637x]
implementácia [6716x]
recesia [6492x]
integrácia [6382x]
interakcia [5621x]
aspekt [4984x]
intervencia [4927x]

Posledné hľadané

ár dematerializácia rentiér komunard asignácia rustikálny nit ós inferiorita pól gén asertivita investigatívny man okarína takt konvencia kooperácia psychika empír sekta obskúrny voluta inšpirácia kognitívny stimulácia pasé precesia hazard čerťaž parafovať embargo metér meter modifikácia meta- méta